مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

۵- تعداد واحدهای پراکنده سازمان که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۶- مسافت واحدهای پراکنده از مرکز اصلی سازمان چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۷- تعداد نیروی انسانی سازمان که در واحدهای پراکنده مشغول به […]