دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۱۷

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. شرکت/سال n ….. ….. ….. ….. ….. مدیریت سود با توجه به توضیحات فوق الذکر، جامعه آماری تحقیق شامل ۱۷۹۳ رکورد شرکت/سال می باشد که با توجه به ماهیت داده کاوی(که در حجم داده بالا نتایج بهتری را ارائه می دهد) و به منظور کسب نتایج با اعتبار […]