پایان نامه های ارشد سری هجدهم

منابع مقالات علمی : بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسیدنقره و تاثیرآن بر …

۰٫۱۵۹ ۱٫۲۴۰۹ ۰٫۰۵۸ ۰٫۹۷۸۸ ۲% ۴٫۰۴ ۰٫۱۲۶ ۰٫۹۷۴۴ ۰٫۰۳۳ ۰٫۹۸۱۸ RSS: residual sum of squaresپس از مشاهده نتایج بدست آمده در جداول (۴-۱) و (۴-۲)، با توجه به ضرایب مجموع مربعات اختلافات RSS و ضریب تبیین R2 مدل ها، می توان برداشت کرد که هر دو مدل از دقت کافی آماری برای تخمین پارامترهای رشد میکروارگانیسم […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسیدنقره و تاثیرآن بر …

مارک کشور سازنده کلروفرم ( ۹۸%) مرک آلمان پلی لاکتیک اسید ( PLA) نیچر ورک آمریکا نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم/ نقره باران شیمی ایران پلی اتیلن گلایکول (PEG) مرک آلمان ۳-۲- روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقرهدر این بررسی از دو روش بر مبنای روش تبخیر حلال ( Solvent Casting ) برای تولید […]