پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل …

نتایج جدول ۴-۱۶ حاکی از معنادار بودن معادله رگرسیون (۱۹/۵۳F =، ۰۰۰۱/۰ > ρ) میباشد. به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح و رابطه بین متغیرها خطی است.جدول ۴-۱۷٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی گام متغیرها R R2 B β T ρ ۱ ایمان مذهبی ۴۲/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰- ۴۲/۰- ۲۹/۷- […]