دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۶

در اصطلاح حقوقی، دین ممتاز، عبارت از دینی است که نسبت به سایر دیون، در پرداخت و اختصاص سهمی از دارایی مثبت مدیون به خود دارای تقدم است. قانون‌گذار در تعریف و توجیه این تأسیس حقوقی از روش واحدی تبعیت نکرده و بعضاً عناوین: طلب ممتاز (ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی) دیون ممتاز (ماده ۳۳ قانون […]