پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- قسمت ۳۹

کلیات پژوهش ۵- ۱- مقدمهدر فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نمایی کلی از تحقیق میباشد و به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها ، اهداف ، محدودیتها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق اشاره دارد. فصل دوم نیز مبانی تئوریکی تحقیق را در بر میگیرد و متغیرهای مستقل […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

۹۹۴/۱ ۰۳۳/۰ هویت رستوران ۴۲۰ ۸۷۷/۰ ۲۴۸/۰ سبک زندگی ۴۲۰ ۱۷۷/۱ ۰۸۳/۰ رضایت مشتری ۴۲۰ ۲۴۸/۱ ۰۷۷/۰ وفاداری مشتری ۴۲۰ ۹۸۶/۰ ۲۰۸/۰ با توجه به جدول ۴-۱۴ مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای هر متغیر به جز متغیر رضایت درونی ایدهآل بالاتر […]