پایان نامه های ارشد سری هجدهم

منابع مقالات علمی : بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسیدنقره و تاثیرآن بر …

۰٫۱۵۹ ۱٫۲۴۰۹ ۰٫۰۵۸ ۰٫۹۷۸۸ ۲% ۴٫۰۴ ۰٫۱۲۶ ۰٫۹۷۴۴ ۰٫۰۳۳ ۰٫۹۸۱۸ RSS: residual sum of squaresپس از مشاهده نتایج بدست آمده در جداول (۴-۱) و (۴-۲)، با توجه به ضرایب مجموع مربعات اختلافات RSS و ضریب تبیین R2 مدل ها، می توان برداشت کرد که هر دو مدل از دقت کافی آماری برای تخمین پارامترهای رشد میکروارگانیسم […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۲

۱-۶-۲) نمونه آماری در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود، شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت از بین شرکت های مزبور تعدادی شرکت […]