پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

الف ) خشکسالی مطلق – دوره ای که حداقل در ۱۵ روز متوالی حتی بارشی به میزان ۰۱/۰ اینچ دریافت نشده باشد .ب ) خشکسالی جزیی – دوره ۲۹ روزه ای که میانگین بارش روزانه از ۰۱/۰ اینچ تجاوز نکند .ج ) دوره خشک – دوره ای که ۱۵ روز متوالی حتی بارش به اندازه […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و ۵ درصد می باشد (آزمون LSD)۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10۳۰ میلی گرم در […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

۲-۴- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریدهمحلول های نگهدارنده گلها، مواد شیمیایی هستند که به آب اضافه می شوند تا طول عمر و کیفیت گلها را افزایش دهند و شامل کربوهیدراتها، میکروب کشها، تنظیم کنندههای pH و تنظیم کنندههای رشد میباشند. این تیمارها میتوانند در طول چرخه فروش از تولید […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

۲-۹-۴- وفاداری:کارمند اگرچه برای بهبود وضع سازمان اقدام نمی کند، ولی خوش بینانه در انتظار بهبود شرایط است، در برابر انتقادهای خارجی به نفع سازمان جبهه می گیرد و اعتماد راسخ دارد که مدیریت دلسوز سازمان از هیچ کوششی دریغ نمی کند و بر این باور است که مدیریت راه درست را در پیش می […]