پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

۲-۴- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریدهمحلول های نگهدارنده گلها، مواد شیمیایی هستند که به آب اضافه می شوند تا طول عمر و کیفیت گلها را افزایش دهند و شامل کربوهیدراتها، میکروب کشها، تنظیم کنندههای pH و تنظیم کنندههای رشد میباشند. این تیمارها میتوانند در طول چرخه فروش از تولید […]