پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

مردم ثروت واقعی هر کشوری را تشکیل می دهند و هدف توسعه انسانی ایحاد شرایطی است که مردم از عمر طولانی و زندگی سالم بهره مند شوند . در واقع توسعه در بهبود کیفیت زندگی انسان ها ، یعنی توسعه انسانی تجلی می یابد . ( بختیاری و حقی ، ۱۳۸۲، ۳۰ )سازمان ملل متحد […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره امورمالیاتی منطقه شمال تهران۹۳- …

۲-۲-۱) تعریف رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….۷۴۲-۲-۲) رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….۷۷۲-۲-۳) نظریه پردازان رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………..۷۹۲-۲-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..۸۳۲-۲-۵) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی براساس نقسیم بندی ارگان. ……………………………………………………۸۷۲-۲-۶) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….۹۲۲-۲-۷) پیامدها ونتایج رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………..۹۴۲-۲-۸) اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان ………………………………………………..۹۷۲-۲-۹) دلایل […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره امورمالیاتی منطقه شمال تهران۹۳

تقدیم به :تقدیم به پدرومادرمسنگ صبورمن در زندگی امتقدیم به همسر مکه در سایه همیاری و همدلی او به این مهم دست یافتم.تشکر و قدردانی:سپاس خداوند منان را که عشق آموختن در دل انسانها بر افروخت.بدین وسیله از استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن الماسی که در مقام استاد راهنما از مرحله انتخاب موضوع تا […]