پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش …

خواص اصلی رنگهاقرمز :‌قرمز رنگ انرژی ، نیروی بدنی و قدرت است ،‌همچنین قرمز رنگ عشق است .سبز :‌ رنگ تعادل و هارمونی است و این رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترین رنگ ها است .آبی :‌ رنگ حقیقت ،‌آرامش و هماهنگی استو سب بتسکین ذهن می شود .زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

متن کامل – ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک …

نتایج جدول ۴-۱۵ حاکی از آن است که ایمان مذهبی به صورت مثبت شادکامی را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر ایمان مذهبی (۵۴/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۲۹/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۲۹ درصد از واریانس شادکامی را ایمان مذهبی تعیین می‌کند. به این معنی که ۲۹ […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

دل‌بستگی دوسوگرا ۲۹/۰ ۰۸/۰ ۵۰/۰ ۲۹/۰ ۶۵/۴ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۳ حاکی از آن است که دل‌بستگی دوسوگرا می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی ‌کند. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۰۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۸ درصد از واریانس سلامت روان را دل‌بستگی […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری …

R R2 B β T ρ ۱ شادکامی ۳۷/۰ ۱۴/۰ ۲۷/۰ ۳۷/۰ ۲۵/۶ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۱ حاکی از آن است که شادکامی به صورت مثبت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر شادکامی (۳۷/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۴/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۴ درصد […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۸

گفت هرکس داشت صاحب قسمتی جز این نداشتگر نمی باید سواری داد باید خر نشد(دیوان : ۲۲ )نمونه ی دیگر این گونه مناظره ها که معنای سیاسی دارد ،قطعه ی خرس سفید(دیوان : ۱۱) است. شاعر بر متظاهر بودن صاحبان قدرت پوشالی تأکید می کند .پســر مـــرد صـاحـب جـاهـی روزی ایـن نکتـه از پـدر پرسیـدکای […]