پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۰

نتایج تحقیقات روشلی، پنویل و ابراهامسون[۶۴] (۲۰۰۴)، در خصوص کلاس درس شبکه ای نشان داد که با استفاده از فناوری، معلمان به راحتی توانستند، انگیزه دانش آموزان را افزایش دهند.یعقوب، موحد نور و آزمان[۶۵] (۲۰۰۵) فعالیتهای یاددهی و یادگیری و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان را برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدارس هوشمند […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۹

شکل۲-۸. سطوح مختلف هدف‌های آموزشی در حیطه شناختیهدف های حیطه شناختی بر یادآوری یا بازسازی آنچه آموختن آنها ضروری است، تأکید میکند؛ مثلاً در حل یک مسأله فکری، فرد باید نخست مسأله اصلی را تشخیص دهد، سپس مطالب داده شده را مرتب کند و آنها را به نظریه ها، روشها و الگوهایی که یاد گرفته است، […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل …

نتایج جدول ۴-۱۶ حاکی از معنادار بودن معادله رگرسیون (۱۹/۵۳F =، ۰۰۰۱/۰ > ρ) میباشد. به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح و رابطه بین متغیرها خطی است.جدول ۴-۱۷٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی گام متغیرها R R2 B β T ρ ۱ ایمان مذهبی ۴۲/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰- ۴۲/۰- ۲۹/۷- […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

دل‌بستگی دوسوگرا ۲۹/۰ ۰۸/۰ ۵۰/۰ ۲۹/۰ ۶۵/۴ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۳ حاکی از آن است که دل‌بستگی دوسوگرا می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی ‌کند. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۰۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۸ درصد از واریانس سلامت روان را دل‌بستگی […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری …

R R2 B β T ρ ۱ شادکامی ۳۷/۰ ۱۴/۰ ۲۷/۰ ۳۷/۰ ۲۵/۶ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۱ حاکی از آن است که شادکامی به صورت مثبت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر شادکامی (۳۷/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۴/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۴ درصد […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان …

– بهروزیان، فروزان؛ خواجه الدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک؛ زمانی، ندا (۱۳۸۷). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره ۸ ، شماره ۳ .– بیک لیک، سودابه (۱۳۸۵)، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه […]