مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثر بخش از این سیستم ها ، طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی بطور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

۵- تعداد واحدهای پراکنده سازمان که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۶- مسافت واحدهای پراکنده از مرکز اصلی سازمان چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۷- تعداد نیروی انسانی سازمان که در واحدهای پراکنده مشغول به […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

عدد معناداری(Sig) میانگین رتبه ۰۴/۳ ۹۸/۱ ۲۲/۳ ۷۵/۱ ۲۱۹ ۰۰۰/۰ با توجه به جدول شماره ۴-۱۹، مقدار عدد معناداری (Sig) آزمون فریدمن، بین کارکنان، کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین ترتیب اولویت برای سه عنصر عناصر ساختار سازمانی با هم برابر نبوده و اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. از اینرو، به منظور تعیین رتبه آنها، از […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

از حیث تحصیلات بیشترین میزان فراوانی به سطح کارشناسی در حدود ۴۷ درصد و کمترین فراوانی به سطح دیپلم در حدود ۴٫۵ درصد دارد.از حیث سابقه کار ، بیشترین فراوانی ، ۲۶درصد ، شامل افرادی است که حداکثر ۵ سال سابقه خدمتی داشته اند و کمترین میزان فراوانی ، ۵ درصد ، شامل افرادی است […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

گردید بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب استان قم رابطه معناداری وجود دارد. گردید ۵-۴ بحث و نتیجه گیریبر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها می توان در خصوص ارتباط متغیرها با […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای …

میزان استفاده از سیستم اطلاعاتی فرض برابری واریانس‌ها ۶۸۶/۰ ۶۸۸/۰ مرد – – فرض نابرابری واریانس‌ها – – زن – – چنانچه سطح معناداری آزمون لون از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده میکنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را میپذیرد (حبیبپور و صفری، ۱۳۸۸، ص۵۴۹). از اینرو، نتایج […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

* به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۰٫۰۰۰ **۰٫۶۰۴ ۲۱۹ بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی * به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی ۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

بالاتر از ۲۵ سال ۱۱ ۵ ۱۰۰ مجموع ۲۱۹ ۱۰۰ – نمودار شماره ۴-۵٫ درصد فراوانی پاسخدهندگانبراساسمتغیر سابقه خدمتی۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی دادههابه منظور بررسی فرضیات و پی بردن به جواب سؤالات تحقیق، دادههای حاصل از پرسشنامه جمعآوری و در نرمافزار SPSS وارد شدند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون همبستگی اسپیرمن […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و …

۱۴۴ ۵۵۰ ۲۲۵ ۱۹۰۰ ۳۲۰ ۳۰۰۰۰ ۳۷۹ ۸۰ ۶۶ ۲۵۰ ۱۴۸ ۶۰۰ ۲۳۴ ۲۰۰۰ ۳۲۲ ۴۰۰۰۰ ۳۸۰ جدول مورگان (نادری ،عزتالهودیگران ، ۱۳۹۰)۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامهپیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه گیری و بکار گیری آنها در مرحله اصلی جمع آورد داده ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان نسبی […]