دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۱۰

در مواد متعددی قانون مالیات‌های مستقیم برای کسانی که در انجام وظایف قانونی خود امتناع یا در ارزیابی، کسر و وصول مالیات دیگران (در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند) قصور نمایند جریمه، پیشبینی کرده است. اصولا مودیان مالیاتی ازنظر تشخیص و وصول مالیات متعلقه، مکلف به رعایت اموری هستند که مهم‌ترین آن‌ها […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

فایل دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۵

چگونه رایحه بخشد ستاره اش بدرخشد گلی کـه سـر زد و پژمرد در کنار کویریبا وجود شکوه از قـدرناشناسی مردم ،از گوهر مناعت طبع خود سخن می گوید و صراحتا از آن دفاع می کند:من آن کسم ز مناعت که در پناه قنــاعت نه زیر بار وزیرم نه ریزه خوار امیریاگرچه خویش ستایی بد است […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۵

چگونه رایحه بخشد ستاره اش بدرخشد گلی کـه سـر زد و پژمرد در کنار کویریبا وجود شکوه از قـدرناشناسی مردم ،از گوهر مناعت طبع خود سخن می گوید و صراحتا از آن دفاع می کند:من آن کسم ز مناعت که در پناه قنــاعت نه زیر بار وزیرم نه ریزه خوار امیریاگرچه خویش ستایی بد است […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۲

اگـــر آزادی ایـن آزادی مـاست بــه حقّ حق که استبــداد زیبـاستشاعر از این مسائل دلی آزرده و خونین دارد و هرگاه به آن ها می پردازد،مرکب سخن را تا بی انتها می رانــد.گویی زخم های دل نازکش با این سروده ها التیام نمی پذیرد.او در شعر دیگر می گوید :دردا که در این ملک دلی […]