پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

۰٫۹۹ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۰٫۶۳۳ ۰٫۰۰۰ مقدار مجاز >0.8 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 < 3 < 0.08 ۴-۷- آزمون فرضیات۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاریمدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری است که فنون دیگری مانند رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر را در بر می گیرد و […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

متن کامل – ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک …

نتایج جدول ۴-۱۵ حاکی از آن است که ایمان مذهبی به صورت مثبت شادکامی را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر ایمان مذهبی (۵۴/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۲۹/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۲۹ درصد از واریانس شادکامی را ایمان مذهبی تعیین می‌کند. به این معنی که ۲۹ […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل …

نتایج جدول ۴-۱۶ حاکی از معنادار بودن معادله رگرسیون (۱۹/۵۳F =، ۰۰۰۱/۰ > ρ) میباشد. به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح و رابطه بین متغیرها خطی است.جدول ۴-۱۷٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی گام متغیرها R R2 B β T ρ ۱ ایمان مذهبی ۴۲/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰- ۴۲/۰- ۲۹/۷- […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

دل‌بستگی دوسوگرا ۲۹/۰ ۰۸/۰ ۵۰/۰ ۲۹/۰ ۶۵/۴ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۳ حاکی از آن است که دل‌بستگی دوسوگرا می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی ‌کند. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۰۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۸ درصد از واریانس سلامت روان را دل‌بستگی […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری …

R R2 B β T ρ ۱ شادکامی ۳۷/۰ ۱۴/۰ ۲۷/۰ ۳۷/۰ ۲۵/۶ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۱ حاکی از آن است که شادکامی به صورت مثبت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر شادکامی (۳۷/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۴/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۴ درصد […]