پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

بارشبارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود ، هر دو با هم در منطقه ای وجو داشته باشند ؛ به عبارت دیگر ، هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا بر اثر سرد شدن آدیا باتیک ، به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ، ابر بارش را […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش …

خواص اصلی رنگهاقرمز :‌قرمز رنگ انرژی ، نیروی بدنی و قدرت است ،‌همچنین قرمز رنگ عشق است .سبز :‌ رنگ تعادل و هارمونی است و این رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترین رنگ ها است .آبی :‌ رنگ حقیقت ،‌آرامش و هماهنگی استو سب بتسکین ذهن می شود .زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۷

با توجه به مقدار (۵۵۶/۱۰F= و۰۰۱/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار می باشد. اما با توجه به مقدار (۵۵۹/۲F= و ۰۷۹/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر انگیزه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی غیر معنادار، همچنین با توجه به مقدار (۰۳۰/۱F= و ۳۵۸/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله علمی با منبع : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۵

با توجه به مقدار (۹۷۵/۳F= و ۰۲۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی معنادار و با توجه به مقدار (۷۳۶/۴۴F= و۰۰۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار و با توجه به مقدار (۱۲۱/۴F= و ۰۱۷/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت اثر […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۳

۴-۳-۶٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۱

با توجه به t محاسبه شده (۳۵۴/۶) و سطح معنی داری (۰۰۰/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) رد و فرض تحقیق (H1) مورد تائید قرار می گیرد. با توجه به اینکه مفروضه همگنی واریانسها رعایت نشده است از روش تعدیل درجه آزادی استفاده شد. بنابراین تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

پژوهش دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۲

با توجه به t محاسبه شده (۳۵۰/۱-) و سطح معنی داری (۷۳۳/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین بین انگیزه تحصیلی درونی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.نمودار۴-۹ . نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی درونی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی۴-۳-۵٫ آیا بین […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۰

۱۵۵ ۸۷/۱۱۴ ۸۷/۱۳ با توجه به t محاسبه شده (۷۳۲/۱-) و سطح معنی داری (۰۸۴/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین تفاوت معناداری بین انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود ندارد.نمودار۴-۷ . نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی۴-۳-۳٫ آیا […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۴۹

مدارس عادی ۱۵۵ ۳۴/۸۷ ۲۲/۸ با توجه به t محاسبه شده (۴۷۰/۰) و سطح معنی داری (۶۳۹/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین تفاوت معناداری بین خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود ندارد.نمودار۴-۶ . مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی۴-۳-۲٫ […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۹

داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار آماری spss وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی مانند میانگین ، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … و آمار تحلیلی t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل و در قالب جداول […]