دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

۲-۹-۴- وفاداری:کارمند اگرچه برای بهبود وضع سازمان اقدام نمی کند، ولی خوش بینانه در انتظار بهبود شرایط است، در برابر انتقادهای خارجی به نفع سازمان جبهه می گیرد و اعتماد راسخ دارد که مدیریت دلسوز سازمان از هیچ کوششی دریغ نمی کند و بر این باور است که مدیریت راه درست را در پیش می […]