دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۶

نــه مملــوک فـــلان یغمــاگرم نــه عبــد اوثانمبقایی دنیا و مـافیها را بی ارزش می داند .تذکّر می دهد که ثروت و مقام هرگز نمی تواند باعث افتخار و نیکنامی شود .ای کــه جویی در پنــاه جاه و ثروت ،نیکنــامیپختــه شو در دیگ فکرت تا برون آیی ز خامیاز دید بقــایی دستیابی به مقام منیع وارستگی […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۳

ما هنــرمنــدیم و در عالم ، هنـر آفــت جــان هنـرمنــد است و بسدر قطعه ی سماور (دیوان : ۶۶ ) نیز شـاعر هنرمنـد را به سمـاور تشبیه می کند از آن جهـت که بهره ای از اشک و دود خــویش نمی بــرد؛هرچند هر دو به اجبار در جمعی می روند اما مایــه ی دلگرمی جمع […]