مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

“لویت ” و ” وایلسر” در سال ۱۹۸۵ مجموعه پیش بینی هایی را در زمینه اثرات کامپیوتر بر سازمانها ارائه دادند . این نویسندگان پیشنهاد کردند که شرکت ها و سازمانها باید به عنوان نتیجه فن آوری کامپیوتری جدید ،‌مجددا متمرکز شوند ،‌دسترسی بیشتر به اطلاعات نسبت به گذشته ، به مدیریت اجازه میدهد که […]