مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

بالاتر از ۲۵ سال ۱۱ ۵ ۱۰۰ مجموع ۲۱۹ ۱۰۰ – نمودار شماره ۴-۵٫ درصد فراوانی پاسخدهندگانبراساسمتغیر سابقه خدمتی۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی دادههابه منظور بررسی فرضیات و پی بردن به جواب سؤالات تحقیق، دادههای حاصل از پرسشنامه جمعآوری و در نرمافزار SPSS وارد شدند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون همبستگی اسپیرمن […]