مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

۵- تعداد واحدهای پراکنده سازمان که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۶- مسافت واحدهای پراکنده از مرکز اصلی سازمان چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۷- تعداد نیروی انسانی سازمان که در واحدهای پراکنده مشغول به […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار …

در صورتی که آماره محاسبه شده آزمون بزرگتر از آماره بحرانی باشد و یا سطح معنی‌داری محاسبه شده کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای ضریب رگرسیون معنی‌دار است و یا رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.برای آزمون ضریب جزئی رگرسیون از آزمون استفاده می‌شود. در […]