پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و ۵ درصد می باشد (آزمون LSD)۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10۳۰ میلی گرم در […]