دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت …

۳-۱) نو آوری تحقیق:تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار ۲- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان ۳- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- …

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………..۱۰مبحث اول: تاریخچه پارلمان…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………….۱۶مبحث سوم: مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹گفتار اول: تفکیک قوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..۳۶گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..۴۵فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….۴۹مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹گفتار اول: […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت …

۳-۱) نو آوری تحقیق:تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار ۲- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان ۳- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

دسترسی متن کامل – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت …

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………..۱۰مبحث اول: تاریخچه پارلمان…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………….۱۶مبحث سوم: مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹گفتار اول: تفکیک قوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..۳۶گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..۴۵فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….۴۹مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹گفتار اول: […]