پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره امورمالیاتی منطقه شمال تهران۹۳- …

۲-۲-۱) تعریف رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….۷۴۲-۲-۲) رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….۷۷۲-۲-۳) نظریه پردازان رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………..۷۹۲-۲-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..۸۳۲-۲-۵) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی براساس نقسیم بندی ارگان. ……………………………………………………۸۷۲-۲-۶) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….۹۲۲-۲-۷) پیامدها ونتایج رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………..۹۴۲-۲-۸) اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان ………………………………………………..۹۷۲-۲-۹) دلایل […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۱۰

در مواد متعددی قانون مالیات‌های مستقیم برای کسانی که در انجام وظایف قانونی خود امتناع یا در ارزیابی، کسر و وصول مالیات دیگران (در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند) قصور نمایند جریمه، پیشبینی کرده است. اصولا مودیان مالیاتی ازنظر تشخیص و وصول مالیات متعلقه، مکلف به رعایت اموری هستند که مهم‌ترین آن‌ها […]