پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۵

تک اونگ ۲۰۰۸ اثر مدارس هوشمند روی نگرش دانش آموزان اروسیا نسبت به علم بیشتر بودن بازده های دانش آموزان (شامل انگیزش یادگیری، مهارتهای فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی) مدارس هوشمند نسبت به مدارس عادی بارو، مارک من، رز ۲۰۰۹ عصر تکنولوژی: منافع آموزش با کمک کامپیوتر بهتربودن عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش(تعلیم دیده در […]