مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲۰- میزان اختیارات مسئولین واحدها در استخدام و اخراج کارکنان چگونه است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۲۱- میزان اختیارات مسئولین واحدها در خرید تجهیزات و منابع لازم چگونه است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۲۲- میزان اختیارات مسئولین واحدها در تدوین برنامه ها و […]