پایان نامه های ارشد سری هجدهم

پژوهش – بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر شکاف بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……….۴۶فهرست اشکال عنوان صفحه شکل ۱-۱- گل آلسترومریا…………………………………………………………………………………………………………….۳شکل ۳-۱- شکاف انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………………۱۵شکل ۳-۲- نحوه قرار دادن پلات ها…………………………………………………………………………………………….۱۵شکل ۳-۳- روز اول عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………..۱۷شکل ۳-۴- پایان عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………..۱۷شکل ۳-۵- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج…………………………………………………………………۱۸شکل ۳-۶- اندازه گیری درجه بریکس………………………………………………………………………………………….۱۹شکل ۳-۷- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………۱۹شکل […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

متن کامل – ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک …

نتایج جدول ۴-۱۵ حاکی از آن است که ایمان مذهبی به صورت مثبت شادکامی را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر ایمان مذهبی (۵۴/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۲۹/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۲۹ درصد از واریانس شادکامی را ایمان مذهبی تعیین می‌کند. به این معنی که ۲۹ […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل …

نتایج جدول ۴-۱۶ حاکی از معنادار بودن معادله رگرسیون (۱۹/۵۳F =، ۰۰۰۱/۰ > ρ) میباشد. به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح و رابطه بین متغیرها خطی است.جدول ۴-۱۷٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی گام متغیرها R R2 B β T ρ ۱ ایمان مذهبی ۴۲/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰- ۴۲/۰- ۲۹/۷- […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

دل‌بستگی دوسوگرا ۲۹/۰ ۰۸/۰ ۵۰/۰ ۲۹/۰ ۶۵/۴ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۳ حاکی از آن است که دل‌بستگی دوسوگرا می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی ‌کند. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۰۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۸ درصد از واریانس سلامت روان را دل‌بستگی […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری …

R R2 B β T ρ ۱ شادکامی ۳۷/۰ ۱۴/۰ ۲۷/۰ ۳۷/۰ ۲۵/۶ ۰۰۰۱/۰ نتایج جدول ۴-۱۱ حاکی از آن است که شادکامی به صورت مثبت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر شادکامی (۳۷/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۴/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۴ درصد […]