پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

الف ) خشکسالی مطلق – دوره ای که حداقل در ۱۵ روز متوالی حتی بارشی به میزان ۰۱/۰ اینچ دریافت نشده باشد .ب ) خشکسالی جزیی – دوره ۲۹ روزه ای که میانگین بارش روزانه از ۰۱/۰ اینچ تجاوز نکند .ج ) دوره خشک – دوره ای که ۱۵ روز متوالی حتی بارش به اندازه […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

بارشبارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود ، هر دو با هم در منطقه ای وجو داشته باشند ؛ به عبارت دیگر ، هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا بر اثر سرد شدن آدیا باتیک ، به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ، ابر بارش را […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

۲-۱- آب هوا (اقلیم)اقلیم واژه ای عربی است که از کلمه یونانی کلیما (Climate) گرفته شده و در فارسی به نام کلی آب و هوا به کار برده می شود . ( علیزاده وهمکاران ، شماره ۱۸۲)در لغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ؛ انحنا و انحراف و اصطلاحا به معنی تمایل و انحراف ناحیه ای […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش …

خواص اصلی رنگهاقرمز :‌قرمز رنگ انرژی ، نیروی بدنی و قدرت است ،‌همچنین قرمز رنگ عشق است .سبز :‌ رنگ تعادل و هارمونی است و این رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترین رنگ ها است .آبی :‌ رنگ حقیقت ،‌آرامش و هماهنگی استو سب بتسکین ذهن می شود .زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- …

پتانسیل الکتریکی  که توسط ناظر بینهایت نسبت به مرجع (افق رویداد) اندازهگیری میشود، با استفاده از رابطهی زیر محاسبه میگردد:(۳-۱۰-۱۲)در این رابطه،  پتانسیل برداری و  مولد نول[۳۹] افق رویداد میباشند که این مولدهای نول یک ترکیب خطی از بردارهای کیلینگ هستند.۳-۱۰-۶ سرعت زاویهایبرای محاسبهی سرعت زاویهای سیاهچاله روشهای متفاوتی وجود دارد. یکی از این روشها، استفاده از استمرار تحلیلی[۴۰] میباشد. […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- قسمت …

بردار کلینگ برای متریک (n+1)- بعدی عبارت است از:(۴-۲-۱۶)که مولد نول افق رویداد میباشد. در رابطهی فوق،  همان  امین مولفهی سرعت زاویهای افق بیرونی است که با استمرار تحلیلی متریک بهدست میآید. برای سرعت زاویهای افق بیرونی با توجه به (۳-۱۰-۶) داریم:(۴-۲-۱۷)با استفاده از رابطهی دما، (۳-۱۰-۲)، و نیز معادلهی (۴-۲-۱۶)، میتوان دما را بهصورت زیر نوشت:(۴-۲-۱۸)در […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سایت مقالات فارسی – لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- …

اگر بخواهیم مکانیک کوانتومی را برای گرانش تعمیم دهیم با مشکلات زیادی روبهرو میشویم. برای فهم گرانش کوانتومی به سیستمی نیازمندیم که رفتار کلاسیک و کوانتمی را با هم در بر داشته باشد که یکی از این نمونه سیستمها، سیاهچالهها هستند. از این رو بررسی ترمودینامیک سیاهچالهها میتواند قدمی به سمت فهم گرانش کوانتومی باشد.بهطور […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۷

با توجه به مقدار (۵۵۶/۱۰F= و۰۰۱/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار می باشد. اما با توجه به مقدار (۵۵۹/۲F= و ۰۷۹/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر انگیزه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی غیر معنادار، همچنین با توجه به مقدار (۰۳۰/۱F= و ۳۵۸/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله علمی با منبع : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۵

با توجه به مقدار (۹۷۵/۳F= و ۰۲۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی معنادار و با توجه به مقدار (۷۳۶/۴۴F= و۰۰۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار و با توجه به مقدار (۱۲۱/۴F= و ۰۱۷/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت اثر […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۳

۴-۳-۶٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و […]