مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

* به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

بالاتر از ۲۵ سال ۱۱ ۵ ۱۰۰ مجموع ۲۱۹ ۱۰۰ – نمودار شماره ۴-۵٫ درصد فراوانی پاسخدهندگانبراساسمتغیر سابقه خدمتی۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی دادههابه منظور بررسی فرضیات و پی بردن به جواب سؤالات تحقیق، دادههای حاصل از پرسشنامه جمعآوری و در نرمافزار SPSS وارد شدند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون همبستگی اسپیرمن […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۰٫۰۰۰ **۰٫۶۰۴ ۲۱۹ بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی * به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی ۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و …

۱۴۴ ۵۵۰ ۲۲۵ ۱۹۰۰ ۳۲۰ ۳۰۰۰۰ ۳۷۹ ۸۰ ۶۶ ۲۵۰ ۱۴۸ ۶۰۰ ۲۳۴ ۲۰۰۰ ۳۲۲ ۴۰۰۰۰ ۳۸۰ جدول مورگان (نادری ،عزتالهودیگران ، ۱۳۹۰)۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامهپیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه گیری و بکار گیری آنها در مرحله اصلی جمع آورد داده ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان نسبی […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

ضریب همبستگی اسپیرمندر بسیاری از پدیده های طبیعی می توان نوعی رابطه همبستگی بین متغیرها تصور نمود. واژه همبستگی بدین معناست که تغییرات دو متغیر به یکدیگر وابسته است یعنی با افزایش یا کاهش یکی ، افزایش یا کاهش در دیگری رخ می دهد. مقدار ضریب همبستگی همواره بین ۱- و ۱+ می باشد که […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

“لویت ” و ” وایلسر” در سال ۱۹۸۵ مجموعه پیش بینی هایی را در زمینه اثرات کامپیوتر بر سازمانها ارائه دادند . این نویسندگان پیشنهاد کردند که شرکت ها و سازمانها باید به عنوان نتیجه فن آوری کامپیوتری جدید ،‌مجددا متمرکز شوند ،‌دسترسی بیشتر به اطلاعات نسبت به گذشته ، به مدیریت اجازه میدهد که […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

نتیجه گیری از فرضیه اخص (۳)فرضیه اخص (۳) د رتحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و تمرکز را مورد بررسی قرار میدهد . نتایج به دست آمده ،‌وجود رابطه ای میان فن آوری اطلاعات وتمرکز را نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات منجر به عدم تمرکز در شرکت های مذکور شده است […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

تحقیق فیفر و لبلبایس :این دو محقق در بررسی های خود ابعاد ساختاری همچون رسمیت ، تمرکز و تفکیک افقی و عمودی را مدنظر قرار دادندو از طریق پرسشنامه ‌، داده های مورد نیاز را از ۳۸ سازمان گرد آوری نمودند ، نکته مهم د راین تحقیق کنترل متغیر محیط واندازه بود . برای این […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

ایجاد واحد های خاص : تغییر دیگری در ساختار سازمانی ،‌امکان ایجاد مرکز فن آوری است ( یک واحد اینترنت /تجارت الکترونیکی ، یک بخش پشتیبانی تصمیم و یا یک بخش سیستم هوشمند) چنینواحدهایی قادرند اثرات فراوانی بر روی سازمانها داشته باشند . مخصوصا هنگامیکه به بوسیله مدیریت عالی حمایت شوند .(توربان و دیگران ، […]