مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و …

مهیجترین پیشرفت‌های حاصل شده در صنعت بستهبندی مواد غذایی مرتبط با فناوری نانو است. فناوری نانو که علم مطالعه نانو ذرههاست، تأثیر بزرگی بر مواد مورد استفاده در صنعت بستهبندی مواد غذایی داشته است. با بهره گرفتن از ابداعاتی که در مقیاس نانو صورت می‌گیرد می‌توان به ایدههای جدیدی در خواص فنی و قابلیت ممانعت […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد …

رطوبت ۷/۲۵ مواد نشاستهای ۲۱/۴۵ قندها ۵/۱۳ پروتئین ۱/۱۲ چربیها ۰/۴۱ فیبر ۱/۱۱ خاکستر ۰/۵۴ ۲-۱-۱-۲- فرآوری و تبدیل کاساواعمر مفید کاساوا چند روز است و خواص ویژه خود را از دست میدهد اگر برگ های کاساوا دو هفته قبل از برداشت حذف شوند عمر مفید آن دو هفته طولانی تر میشود. قرار دادن ریشه […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات …

از دیدگاه گیاه شناسی لوبیا روغنی با نام علمی Glycine max گیاهی است از تیره نخود) لگومینوز) که به صورت بوته‌ای استوار و با شاخ بر گ زیاد رشد می‌کند. ریشه سویا مستقیم و با انشعاب زیاد است اما در شرایط ایران ریشه در عمق ۳۰ سانتی متر خاک پراکنده است. بر روی ریشه سویا […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲۰- میزان اختیارات مسئولین واحدها در استخدام و اخراج کارکنان چگونه است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۲۱- میزان اختیارات مسئولین واحدها در خرید تجهیزات و منابع لازم چگونه است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۲۲- میزان اختیارات مسئولین واحدها در تدوین برنامه ها و […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثر بخش از این سیستم ها ، طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی بطور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

۵- تعداد واحدهای پراکنده سازمان که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۶- مسافت واحدهای پراکنده از مرکز اصلی سازمان چقدر است؟الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد۷- تعداد نیروی انسانی سازمان که در واحدهای پراکنده مشغول به […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

عدد معناداری(Sig) میانگین رتبه ۰۴/۳ ۹۸/۱ ۲۲/۳ ۷۵/۱ ۲۱۹ ۰۰۰/۰ با توجه به جدول شماره ۴-۱۹، مقدار عدد معناداری (Sig) آزمون فریدمن، بین کارکنان، کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین ترتیب اولویت برای سه عنصر عناصر ساختار سازمانی با هم برابر نبوده و اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. از اینرو، به منظور تعیین رتبه آنها، از […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

از حیث تحصیلات بیشترین میزان فراوانی به سطح کارشناسی در حدود ۴۷ درصد و کمترین فراوانی به سطح دیپلم در حدود ۴٫۵ درصد دارد.از حیث سابقه کار ، بیشترین فراوانی ، ۲۶درصد ، شامل افرادی است که حداکثر ۵ سال سابقه خدمتی داشته اند و کمترین میزان فراوانی ، ۵ درصد ، شامل افرادی است […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

گردید بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب استان قم رابطه معناداری وجود دارد. گردید ۵-۴ بحث و نتیجه گیریبر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها می توان در خصوص ارتباط متغیرها با […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای …

میزان استفاده از سیستم اطلاعاتی فرض برابری واریانس‌ها ۶۸۶/۰ ۶۸۸/۰ مرد – – فرض نابرابری واریانس‌ها – – زن – – چنانچه سطح معناداری آزمون لون از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده میکنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را میپذیرد (حبیبپور و صفری، ۱۳۸۸، ص۵۴۹). از اینرو، نتایج […]