فایل های دانشگاهی

مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) با قانون مجازات قدیم (۱۳۷۰) در بخش قصاص- قسمت ۲

فصل اول: کلیات پژوهش     ۱-۱-مقدمه   در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت […]