فایل های دانشگاهی

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا- قسمت ۳

تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری […]

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶

دو رویکرد به این نظریه در نوشته­های مدیریت سود مطرح است: رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ[۴۱](۲۰۰۳) دارند.طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه ی کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می­کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش […]

فایل های دانشگاهی

بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۵

سال     نام محقق     عنوان تحقیق     خلاصه تحقیق       ۱۳۸۶     بابک معینی     بررسی تاثیرآموزششیوه های مدیریت استرسبرسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدلاعتقادی بهداشتیبا رویکردبازاریابی اجتماعی     در این تحقیق با روش نمونه گیریخوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله […]

فایل های دانشگاهی

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان- قسمت ۱۷- قسمت 2

۲-۱۱-۳) مدل بروس لیچفیلدلیچفیلد نیز مانند سایر اندیشمندان، به بعد آگاهی اشاره می کند، اما توجه او بیشتر بر کاربرد درونی هوش معنوی است، از جمله داشتن آرامش. علاوه بر این، او جنبه های اخلاقی این هوش را مورد توجه قرار می دهد.بروس لیچفیلد مشخصا هوش معنوی را چنین مطرح می کند:     آگاهی […]

فایل های دانشگاهی

ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک ها و موسسه های مالی (مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)- قسمت ۱۹

۹۸۹۶/۲     ۴۰/۰     ۹۱/۸۱-     ۱/۸۲-     جدول بالا با توجه به مقدار درجه آزادی۷۱ ، تی استیونت ۷/۱ و منفی بودن حدود بالا و پایین نشان می‌دهد که میانگین تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروریکمتراز مقدار فرض ۳ بوده که این مقدار بدست آمدهبرابر با ۹۸۹۶/۲ می‌باشد در نتیجه […]

فایل های دانشگاهی

تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان- قسمت ۷

نوآوری رفتار: در میان افراد و تیمها نشان داده میشود و مدیریت را قادر میسازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایده های جدید و نوآوریها را ایجاد نماید(نورث، ۲۰۰۰:۵۷).نوآوری راهبردی: به توانایی سازمان در اداره کردن اهداف سازمانی جاهطلبانه و همچنین مشخص کردن ناهماهنگیهای موجود میان این آرزوها و منابع موجود به منظور گسترش […]

فایل های دانشگاهی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۹

مواد و روش ها۳-۱- مقدمهپایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. […]

فایل های دانشگاهی

مقایسه¬ی تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی- قسمت ۱۹

گاهم زمادر است شکایت گه از پدر کان هر دو را ز عقل نصیبی مگر نبود گه نالم از غرور و گه از فکر کج نورد کم در ره حیات جز این راهبر نبود اما قسم به نور حقیقت که جز خدا کس در سیاهروزی من ذی اثر نبود او قادری است مطلق و بیچاره […]

فایل های دانشگاهی

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۲

۲-۴-۳-۱-نقش جیبرلین در طویل شدن سلولها ۲۶۲-۴-۳-۲- نقش جیبرلین در گلدهی ۲۶۲-۴-۳-۳- نقش جیبرلین در پارتنوکارپی ۲۶۲-۴-۳-۴- نقش جیبرلین در طویل شدن ریشه ۲۶۲-۴-۳-۵- نقش جیبرلین در رشد برگ ۲۶۲-۴-۳-۶- نقش جیبرلین در سبزکردن بذور ۲۶۲-۴-۳-۷- نقش جیبرلین در عملکرد گیاه ۲۷۲-۴-۳-۸- نقش جیبرلین در بزرگی و درشتی میوه ۲۷۲-۴-۳-۹- نقش جیبرلین درکیفیت میوه ۲۷۲-۴-۳-۱۰- […]

فایل های دانشگاهی

تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)- قسمت ۸

حاکی از صفات و ویژگی های درونی ، نه ذاتی است هر چند که نمود بیرونی دارد.     به جای صفات و ویژگی ها ، حاکی از اعمال وعملکردهاست که نشان دهنده ظرفیت و تواناییفرد است.     این تمایز ، خود از لحاظ آکادمیک و علمی نیز در دو حوزه جداگانه دنبال می […]