دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق دانشگاهی – کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۴۱

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نتایج بیانگر وجود رابطه ی منفی و معنی دار بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی و رشد فروش شرکت های مورد تحقیق است. مهمترین دلیل آن را می توان در این دانست که هر چه نسبت اهرم مالی شرکت یا ریسک مالی شرکت کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران هر چه بیشتر به سهام این شرکت ها جلب شده و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عکس افزایش می یابد.
مجموع درصد مالکیت سهام‌داران عمده با زیان شرکت رابطه ای معکوس را نشان می دهد که می توان دلیل آن را در این دانست که با توجه به افزایش درصد سهام داران عمده و کنترل بیشتر بر عملیات و عملکرد مالی شرکت درجه تغییر در سود و افزایش آن به تناسب تغییر کرده و رابطه ای معکوس بین آنها را ایجاد می نمایید.
اندازه ی شرکت به همین نحو رابطه ی مثبتی با اکثر متغیرهای این پژوهش به غیر از اهرم مالی، زیان ده بودن و تغییر حسابرس را نشان می دهد. این متغیر در بسیاری از تحقیقات تجربی حسابداری تحت عنوان متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. شروع استفاده از این متغیر تحت عنوان متغیر کنترلی را می توان تحقیق زیمرمن(۱۹۸۳) دانست. در واقع بر اساس فرضیه مبتنی بر اندازه که زیمرمن مبدع آن بود، هزینه های سیاسی در شرکت های بزرگ بالا می رود. این امر باعث می شود تا آنها محافظه کاری بیشتر داشته و حداکثر تلاش خود را جهت انتقال سود به سال های آتی به انجام برسانند. در عین حال نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بزرگتر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. علت این امر را می توان در فرضیه ی اندازه که توسط زیمرمن مورد بحث قرار گرفت دانست. در واقع حرف زیمرمن این بود که افزایش دو برابری سود شرکت اکسون به مراتب بیشتر از دو برابر شدن سود شرکت سیبرون که شرکتی کوچک است مورد توجه قرار گرفته است. این امر در ایران نیز صادق است. به عنوان مثال دولت تمام تلاش خود را می کند تا حمایت کافی از صنعت خودرو را به عمل آورد همان طور که در بحران مالی اخیر در ایالات متحده این حمایت از شرکت جنرال موتورز به عمل آمد. زیرا ورشکستگی و یا ضعف مالی این شرکت ها می تواند اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد بگذارد که از جمله می توان به افزایش بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد. به عنوان مثال شرکت های خودروسازی در ایران بیش از ۵۰۰ هزار نفر را سالانه به طور مستقیم به کار می گیرند و همچنین حجم نیروی کار بیشتری نیز در صنایع وابسته به خودروسازی مشغول خواهند شد. لذا حمایت های اجتماعی و دولتی بیشتری از این شرکت ها به عمل می آید. در این تحقیق شاید مهمترین دلیل رابطه عکس آن را با اهرم مالی در این دانست که هر چه انداره شرکت بزرگتر شود، ریسک مالی و سرمایه گذاری در آن به تناسب کاهش می یابد.

۴-۴) نتایج حاصل از فرآیند داده کاوی

به راستی کشف رابطه بین متغیر های حسابداری مرتبط با مدیریت سود و اقلام تاثیر گذار بر مدیریت سود کاری دشوار است. نتایج مبتنی بر رگرسیون خطی گواه آن است که رابطه میان متغیرهای مرتبط با مدیریت سود رابطه ای غیر خطی و پیچیده است. لذا برای مدل کردن این رابطه غیر خطی با دقتی مناسب، نیاز به ابزار کارآمدتری احساس میشود. شبکه های عصبی مصنوعی که الهام گرفته از سیستم عصبی انسان است، قادر است با دریافت نقاط مختلف از متغیرهای حسابداری مرتبط با مدیریت سود و رابطه ورای آن ها را کشف کند و به گونه ای آموزش ببیند که در مقابل ورودی های جدید نیز با اعمال فرآیند درون یابی، هوشمند ترین پاسخ را ارایه کند. برای نایل آمدن به این امر، نیاز است تا در شبکه، فرآیند آموزش صورت بگیرد. در این فرآیند، پارامتر های شبکه عصبی طوری مقدار دهی و اصلاح می شوند که موثرترین متغیر های حسابداری مرتبط با مدیریت سود بیشترین وزن را بدهد. نمودار زیر وزن های متغیر های مربوطه را نشان می دهد[۱۱۹].
نمودار ۴-۱) متغیرهای با اهمیت تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی
نمودار ۴-۲) متغیرهای با اهمیت تکنیک شبکه های ماشین بردار

۴-۴-۱) نتایج آزمون فرضیه اول بین متغیرهای تحقیق

فرضیه اول : دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
برای مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون خطی ابتدا نتایج حاصل از این پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده و سپس نتایج آن با استفاده از رگرسیون خطی ارائه می شود و در نهایت به مقایسه این دو می پردازیم.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است