دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۲۰

، دوره زمانی است.
در این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدا، ضریب شیب و جمله ی خطا بستگی دارد. روش های متداول برای تخمین معادله فوق با استفاده از داده های تابلویی عبارتند از (صالحی دزفولی، ۱۳۸۸):
۱-روش مدل اثرات مشترک[۱۱۳] ۲- روش مدل اثرات ثابت[۱۱۴] ۳- روش مدل اثرات تصادفی[۱۱۵]

۳-۷-۳-۱) مدل اثرات مشترک

ساده ترین روش، حذف ابعاد فضا (مکان) و زمان از داده های تابلویی و تخمین مدل رگرسیون (۳-۱)، با استفاده از روش حداقل مربعات OLS است. که آن را مدل داده های ترکیبی (pool) می نامند. یعنی همه مشاهدات سری زمانی را برایهر مقطع از بالا به پایین برای هر متغیر مدل مرتب کنیم و بعد مدل را به روش OLS معمولی تخمین بزنیم در این صورت مدل (۳-۱) به صورت زیر در می آید :
که در آن ، عرض از مبدا مشترک برای تمامی مقاطع است.
در مدل (۳-۲) فرض می شود که مقدار عرض از مبدا برای مقاطع مختلف یکسان است. هم چنین فرض می شود که ضرایب شیب متغیر های توضیحی برای مقاطع مختلف یکسان است.

۳-۷-۳-۲) مدل اثرات ثابت

یک روش برای ملاحظه ” تکی” (وجود مستقل) هر یک از واحدهای مقطعی آن است که عرض از مبدا برای هریک از مقاطع، متفاوت باشد. اما فرض می کنیم ضرایب شیب میان مقاطع ثابت می باشند. به منظور توضیح بیشتر مدل (۳-۱) را دوباره می نویسیم :
لازم به ذکر است که در این حالت اندیس i در جمله عرض از مبدا نشان می دهد که عرض از مبدا های مقاطع مختلف می توانند متفاوت باشند، این تفاوت می تواند به دلیل ویژگی های خاص هر مقطع نظیر سبک مدیریتی، اصول کلی، فلسفه مدیریت، شرایط محیطی و اقتصادی و غیره باشد. در ادبیات اقتصاد سنجی، مدل (۳-۳)، مدل اثرات ثابت نامیده می شود.
اصطلاح ” اثرات ثابت” ناشی از این واقعیت است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان مقاطع، عرض از مبدا هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. باید اشاره کرد که در روش اثرات ثابت در مدل (۳-۳) فرض شده ضرایب(شیب) متغیرهای توضیحی بین مقاطع یا طی زمان تغییر نمی کنند. برای اینکه تغییر عرض از مبدا (اثرات ثابت) بین مقاطع در مدل (۳-۳) ملاحظه و بررسی شود از تکنیک متغیر مجازی استفاده می شود. بدین منظور مدل (۳-۱) را به صورت زیر می نویسیم :
است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع دوم باشد و در غیر اینصورت صفر است
است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع سوم باشد و در غیر این صورت صفر است و به همین صورت است، اگر مشاهدات متعلق به مقطع N ام باشد و در غیر این صورت صفر است. بنابراین چون N مقطع داریم، N-1 متغیر مجازی در مدل لحاظ شده است تا از وضعیت هم خطی کامل اجتناب شود. بنابراین در این صورتعرض از مبدا مقطع اول و عرض از مبدا های تفاضلی اند که نشان می دهند عرض از مبدا های مقاطع دوم و سوم و n ام چقدر با عرض از مبدا مقطع اول تفاوت دارند. پس مقاطع اول تبدیل به مقطع معیار می شود. البته انتخاب هر یک از مقاطع به عنوان مقطع معیار اختیاری است. از آن جا که از متغیرهای مجازی برای تخمین اثرات ثابت استفاده می شود در ادبیات اقتصاد سنجی مدل (۳-۴) ، مدل حداقل مربعات با متغیر مجازی [۱۱۶](LSDV) نیز نامیده می شود.

۳-۷-۳-۳) مدل اثرات تصادفی

در مدل اثرات ثابت به دلیل زیاد بودن متغیرهای مجازی، درجه آزادی کاهش می یابد. به عبارت دیگر، از آنجا که در این روش اگر تعداد مقطع ها زیاد باشد، سبب می شود که تعداد زیادی متغیر مجازی استفاده شود. در اینصورت سبب از دست رفتن درجه آزادی می شود.برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که توسط طرفدارانش مدل اجزاء خطا یا مدل اثرات تصادفی نامیده می شود، که مدل پایه اثرات تصادفی نامیده می شود، که مدل پایه اثرات تصادفی عبارتست از :
که در آن یک متغیر تصادفی با یک مقدار میانگین از ( بدون اندیسi ) است و مقدار عرض از مبدا برای هر مقطع می تواند به صورت زیر بیان شود :
که یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس است. با جایگزینی رابطه
(۳-۶) در (۳-۵) داریم :
که در آن است، به عبارت دیگر، جزء اخلال متشکل از دو بخش است. یکی، که جزء اخلال مقطع است و دیگری که جزء اخلال ترکیب مقطع و سری زمانی است. مدل اجزای خطا به این دلیل به این نام خوانده می شود که جمله اخلال مرکب شامل دو(یا بیشتر) جزء خطا است(جعفری، ۱۳۸۹ و شالباف یزدی،۱۳۹۰).
فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه

در این فصل مراحل اجرایی روش تحقیق که به صورت یک مدل فرآیندی مطرح گردید، به صورت عملیات تجزیه و تحلیل بر روی مجموعه داده های واقعی انجام و ارائه شده است. مراحل اجرایی روش تحقیق، به چهار قسمت توصیف داده ها، تجزیه و تحلیل همبستگی، نتایج حاصل از فرآیند داده کاوی و تحلیل فرضیه های تحقیق تفکیک شده اند که در ادامه جزئیات آن ها تشریح گردیده است.

۴-۲) آمار توصیفی

پیش از بررسی فرضیات تحقیق باید داده های تحقیق از لحاظ مقداری و با کمک آماره های توصیفی مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی انجام می گیرد.

۴-۲-۱) بررسی کلی متغیرهای تحقیق

در جدول ۴-۱ آماره های مرکزی متغیرهای تحقیق را مشاهده می کنید. این آماره ها شامل شاخص های مرکزی اعم از میانگین، انحراف معیار و میانه است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیرها میانگین میانه انح

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

راف معیار

ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ۶۴/۱ ۴۵/۱