دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۱۷

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

شرکت/سال n

…..

…..

…..

…..

…..

مدیریت سود

با توجه به توضیحات فوق الذکر، جامعه آماری تحقیق شامل ۱۷۹۳ رکورد شرکت/سال می باشد که با توجه به ماهیت داده کاوی(که در حجم داده بالا نتایج بهتری را ارائه می دهد) و به منظور کسب نتایج با اعتبار بالاتر، تمامی رکوردهای موجود جهت ساخت مدل مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهای مستقل هر سال با متغیر وابسته سال بعد در یک رکورد قرار گرفتند. همچنین تقسیم بندی رکوردهای جمع آوری شده به دو دسته آموزشی و آزمایشی را بر عهده سیستم گذاشته(سیستم به صورت تصادفی داده های موجود را به دو دسته آموزشی و آزمایشی تقسیم می کند) و نسبت آن را به ترتیب ۸۰% آموزشی و ۲۰% آزمایشی تعیین نمودیم.
۳-۶-۴ . مدلسازی [۱۰۲]
در این مرحله تکنیک های داده کاوی متناسب با هدف تعیین شده انتخاب و بر روی متغیرهای آماده شده در مرحله قبل اجراء می شوند. گام های این مرحله شامل انتخاب تکنیک مدلسازی(فرضیه ها و تکنیکهای مدلسازی)، ارزیابی طراحی(طراحی آزمایشی)، ساخت مدل(پارامترهای انتخاب شده و توصیف مدل) و ارزیابی مدل(سنجش مدل و بازنگری در پارامترهای انتخاب شده) می باشد(هان و کمبر، ۲۰۰۶). در این تحقیق جهت مدلسازی گامهای زیر دنبال می گردد:

الف) انتخاب تکنیک های مدلسازی و ساخت مدل

در این مرحله ۳ تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را متناسب با هدف داده کاوی(مدیریت سود) انتخاب و بر روی پایگاه داده آماده شده در مرحله قبل پیاده سازی می گردد.
۳-۶-۵ . ارزیابی مدل [۱۰۳]
در این مرحله مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا اهداف انجام داده کاوی تأمین شده است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا مدل برای پاسخگویی به برخی از نیازهای کسب و کار مفید است یا خیر؟ ارزیابی مدل ممکن است به بازنگری در اهداف تعیین شده در مرحله اول منجر شود. ارزیابی نتایج در تحقیق حاضر به این صورت می باشد که به منظور ارزیابی مدل های حاصل از داده های آموزشی توسط داده های جدید(داده های آزمایشی) آزمون می شوند و این مدل ها در داده های آزمایشی اجرا می گردند نتایج با نتایج واقعی داده های آزمایشی مقایسه و بدین صورت دقت مدل ها تعیین می شوند (هان و کمبر، ۲۰۰۶).
ارزیابی نتایج حاصل از الگوریتم های مورد استفاده از طریق آزمون مدل های حاصله از داده های آموزشی توسط داده هایی که تاکنون با آن مواجه نبوده اند(داده های آزمایشی)، صورت می گیرد. به عبارت دیگر، مدل های ساخته شده در داده های آزمایشی اجرا می گردند و نتایج حاصله با نتایج واقعی موجود در داده های آزمایشی مقایسه می شوند و به این صورت دقت مدل ها تعیین می شوند. به منظور ارائه هر چه بهتر نتایج ارزیابی مدل برای هر سه مدل ساخته شده از فرمت زیر استفاده شده است :

نگاره ۳-۶: طبقه بندی داده های به منظور آموزش و آزمون مدل

 

پارتیشن
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.