دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۱۳

ب) توصیف داده ها

هدف از جمع آوری داده ها، محاسبه متغیرهایی نهایی تحقیق است. لذا در ادامه توصیف متغیرهای تحقیق ارائه شده است.

ب-۱) متغیر وابسته

اقلام تعهدی اختیاری[۸۳] (DAC) : برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری، که شاخص اندازه‌گیری مدیریت سود است، از مدل تعدیل شده عملکردی جونز[۸۴] استفاده می‌شود. این مدل توسط کوتاری[۸۵] و همکاران (۲۰۰۵) ارائه شد. در این مدل، ابتدا کل اقلام تعهدی[۸۶] (TAC) هر دوره به شرح رابطه (۳-۱) محاسبه می‌گردد. برای محاسبه اقلام تعهدی هر سال خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (CFO) از سود خالص (NI) کسر می‌گردد :
TACi,t = NIi,t – CFOi,t (۳-۱)
سپس با استفاده ازمدل تعدیل شده عملکردی جونز برای هر سال (رابطه ۳-۲) اقدام به برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری[۸۷] آن دوره (NDACi,t) می‌گردد.
NDACi,t / TAi,t-1 = a (1 / TAi,t-1) + b(REVi,t / TAi,t-1) + c (PPEi,t / TAi,t-1) + d(ROAi,t / TAi,t-1) (۳-۲)
در مدل فوق TAi,t-1 مجموع دارایی‌های اول دوره، ∆REVi,t تغییرات درآمد منهای تغییرات حساب‌های دریافتنی، PPEi,t ناخالص اموال ماشین آلات و تجهیزات، ROAi,t نرخ بازده دارایی‌ها وa , b, c, d نیز ضرایب مدل طبق رابطه (۳-۳) هستند.
برای برآورد ضرایب مدل تعدیل شده جونز از مدل ذیل (۳-۳) استفاده می‌شود که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت و و هر سال به تفکیک تخمین زده می‌شود :
TACi,t / TAi,t-1 = a (1/ TAi,t-1) + b (REVi,t / TAi,t-1) + c (PPEi,t / TAi,t-1) + d(ROAi,t / TAi,t-1) + ε(۳-۳)
در انتها میزان اقلام تعهدی اختیاری (DACi,t) از تفاوت مجموع اقلام تعهدی هر سال (رابطه شماره ۳-۱) با اقلام تعهدی غیر اختیاری برآورد شده بر مبنای مدل تعدیل شده جونز (رابطه شماره ۳-۲) به ‌شرح رابطه شماره ۳-۴ محاسبه می‌شود :
DACi,t = TACi,t – NDACi,t (3-4)
در رابطه بالا DACi,t اقلام تعهدی اختیاری، TACi,t کل اقلام تعهدی و NDACi,t اقلام تعهدی غیر اختیاری است.

ب-۲) متغیرهای مستقل و کنترل

متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (MTB) : این متغیر به منظور کنترل تأثیر فرصت رشد بلندمدت شرکت‌ها بر اقلام تعهدی اختیاری کنترل می‌گردد و از طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری محاسبه می شود.
مجموع درصد مالکیت سهام‌داران عمده[۸۸] (Block): نظارت و کنترل سهام‌داران عمده بر تهیه صورت‌های مالی، بر میزان و جهت مدیریت سود می‌تواند موثر باشد و با مراجعه یادادشت های همراه درصد عمده ترین سهامدار با تقسیم کل سهام عمده ترین سهامدار بر کل سهام محاسبه می شود.
اهرم مالی (LEV) : شرکت‌هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی‌های زیادی برخوردار هستند، به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وام‌ها و اعتبارات دریافتی، اقدام به مدیریت سود می‌کنند (جوبیزو و ستسکو[۸۹]، ۱۹۹۱) و از طریق تقسیم کل بدهی شرکت بر مجموع دارایی ها آن محاسبه می شود.
اندازه شرکت (Size) : برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای کاهش جلب توجه‌ها اقدام به مدیریت سود کاهنده می‌کنند (انگیزه سیاسی)؛ لذا رابطه معنادار بین اندازه شرکت و مدیریت سود وجود دارد (نوروش و همکاران ،۱۳۸۴). برخی از تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای حفظ وجهه خود نزد تحلیل‌گران و اجتناب از دعاوی حقوقی کمتر مدیریت سود می‌کنند (موسس[۹۰]، ۱۹۸۷؛ لانگ و لانهلم[۹۱] ، ۱۹۹۳) و از طریق لگارییتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
نرخ بازده دارایی‌های سال قبل (LagROA) : استدلال می‌شود که شرکت‌های با عملکرد خوب انگیزه کمتری برای مدیریت سود و دست‌کاری نتایج دارند(رامونس[۹۲] و همکاران،۲۰۰۸) و از طریق تقسیم سود بر مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است.
مجموع اقلام تعهدی سال قبل (LagTAC) : به منظور کنترل معکوس شدن طبیعی اقلام تعهدی مطابق با تحقیق ویلسون و وانگ[۹۳] (۲۰۱۰) این متغیر کنترل می‌گردد.
رشد فروش (Growth) : طبق تحقیقات گذشته شرکت‌های با رشد فروش بیشتر، به دلیل فشار برآوردن انتظارات سرمایه گذاران (بازار سرمایه)، با احتمال بیشتری دست به مدیریت سود می‌زنند (منون و ویلیامز[۹۴] ، ۲۰۰۴؛ گیگر و نورث[۹۵]، ۲۰۰۶) و از تفاوت درآمد فروش سال t شرکت نسبت به سال t-1 تقسیم بر فروش سال t-1 میباشد.
زیان‌ده بودن (Loss) : وقتی شرکتی در یک سال مالی عملکرد بسیار ضعیفی داشته باشد، با مدیریت سود کاهنده، نتایج عملیات را بدتر جلوه می‌دهد. این اقدام به شرکت این اجازه را می‌دهد تا زیان‌های سال‌های آتی را در سال مالی مورد نظر شناسایی کند و از این طریق بستر را برای مدیریت سود افزاینده در سال‌های بعد فراهم کند. به این استراتژی «انتقال اقلام منفی آینده به دوره جاری»[۹۶] می‌گویند (کردستانی، ۱۳۸۱). در برخی از تحقیقات اعمال این روش به اثبات رسیده است (لی و ماند[۹۷] ، ۲۰۰۳) و به عنوان یک متغیر مجازی، نشاندهنده عملکرد منفی سال گذشته میباشد که اگر شرکت در سال گذشته زیان خالص داشته باشد برابر ۱ در غیر این صورت صفر میباشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

وجه نقد حاصل از عملیات (CashFO) : در تحقیقات گذشته وجود رابطه منفی بین وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری یافت شده است (بکر و همکاران[۹۸]، ۱۹۹۸؛ منون و ویلیامز، ۲۰۰۴). با مراجعه به صورت های مالی شرکت د رگردش وجه نقد رقم آن را استخراج می نماییم سپس وجه نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t می گردد.
آشفتگی‌های مالی (Distress) : جهت کنترل برآورد بیش از حد اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل تعدیل شده عملکردی جونز در شرکت‌های دارای آشفتگی مالی، این متغیر را کنترل می‌نماییم، و به صورت زیر در مدل وارد می گردد.
Zscore : آلتمن شرکت i در سال t می‌باشد.
نوع حسابرس (Audit type) : نتایج بسیاری از تحقیقات گذشته حاکی از این است که نوع حسابرس (دولتی یا خصوصی) تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد. البته تحقیقات مذکور از لحاظ جهت رابطه به نتایج متضاد در این باره دست یافته‌اند (ابراهیمیکردلر و سیدی،۱۳۸۷؛ سجادی و همکاران، ۱۳۸۸). روش محاسبه به شرح زیر است:
به عنوان یک متغیر مجازی، برابر با ۱ است اگر حسابرس شرکت در سال t “سازمان حسابرسی” باشد در غیر این صورت صفر.
تغییر حسابرس (Audit change) :استدلال می‌شود که حسابرس جدید انگیزه زیادی برای اثبات توانایی‌های خود و همچنین استقلال بیشتری نسبت به صاحبکار دارد. بنابراین با تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی افزایش و اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) کاهش می‌یابد (دیفوند و سابرامانیام[۹۹]، ۱۹۹۸؛ ناگی[۱۰۰]، ۲۰۰۵) روش محاسبه به شرح زیر است:
به عنوان یک متغیر مجازی، برابر با ۱ است اگر حسابرس شرکت در سال t نسبت به سال t-1 تغییر کرده باشد در غیر این صورت صفر.
تامین مالی از طریق انتشار سهام(Stoch finance) : تأمین‌مالی از طریق انتشار سهام است که از طریق زیر محاسبه می گردد:
درصد افزایش سرمایه شرکت i در سال t+1 نسبت به سال t.
تامین مالی از طریق بدهی (Debt finance) : تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که شرکت‌های در شرف تأمین‌مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند؛ چراکه این شرکت‌ها برای نشان دادن تصویری بهتر از شرکت و کاهش هزینه و تسهیل تأمین‌مالی می‌توانند اقدام به مدیریت سود کنند (رامونس و همکاران، ۲۰۰۸) و از طریق زیر محاسبه می گردد:
درصد افزایش بدهی‌های بلندمدت (به جز ذخیره مزایای پایان خدمت) شرکت i در سال t+1 نسبت به سال t.
ج) تایید کیفیت داده ها
فقدان اطلاعات برخی از شرکت ها طی سال های مختلف در نرم افزارهای مذکور از جمله محدودیت هایی است که کیفیت داده ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. لذا به منظور جمع آوری این داده ها(خصوصا داده های کیفی) به صورت های مالی منتشر شده توسط سازمان بورس(با فرمت PDF) رجوع و داده های مورد نیاز را استخراج نمودیم. در عین حال سعی بر این شد تا تمامی داده های مورد نیاز از منابع معتبری جمع آوری گردد. نهایتا با توجه به داده های جمع آوری شده می توان گفت که کیفیت داده های موجود به لحاظ کفایت و اعتبار در سطح مطلوبی بوده است.
۳-۶-۳ . آماده سازی داده ها [۱۰۱]
در این مرحله داده های گردآوری شده جهت استفاده در الگوریتم های داده کاوی آماده می شوند. در این مرحله گام های زیر دنبال می شوند(هان و کمبر، ۲۰۰۶) :

الف) پاکسازی داده ها