فایل های دانشگاهی

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۳

جدول۴-۱۶ خلاصه مدل ۷۲
جدول۴-۱۷ ضریب بتا در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ۷۳
پیوست ها
پرسشنامه هوش هیجانی( سیبریا شیرینگ) ۹۰
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی(نتمیر) ۹۲
چکیده
امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش هیجانی و مولفه های آن بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه (۴۱۸ نفر) بود. نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۲۰ نفر بوده که در نهایت ۲۱۰ پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (۱۹۹۸) و پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی نتمیر(۱۹۹۷) بودند. روایی ابزارها با بهره گرفتن از نظر خبرگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ ( به ترتیب ضرایب ۸۰/۰ و ۷۷/۰) بدست آمد. ازآمار استنباطی(آزمون K-S، همبستگی پیرسون و رگرسیون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی کارکنان رابطه معناداری وجود داشت (۵ ۰/۰ P>). از بین ویژگی های فردی فقط سن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت (۵ ۰/۰ P>). همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای سن، خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی بودند که در نهایت ۴۸/۰ واریانس رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کردند. پیشنهاد می شود مدیران سازمان آموزش وپرورش به ترویج رفتار های فرانقشی مانند رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان توجه داشته باشد .
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
واژه های کلیدی: ،رفتارشهروندی سازمانی،هوش هیجانی ،ویژگی های فردی، دبیران ورزش
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
مهمترین عامل در نیل به اهداف هرسازمان نیروی انسانی است وبی شک موفقیت وپیشرفت هر سازمانی نیز به نیروی انسانی بستگی دارد سازمان آموزش وپرورش سازمان های است که نیروی انسانی آن اغلب افرادی پرتلاش ومتعهد هستند ودر صورت مساعد بودن شرایط کاری وانگیزشی، استعداد ومهارت خود را درخدمت آن سازمان بیشتر بکار خواهند گرفت وچرخ های آن را بهتر به حرکت درخواهند آورد.یکی از جوانب تاثیر گذار این سازمان در پرورش جسمی و روحی دانش آموزان تربیت بدنی است که دراین میان نقش معلمان تربیت بدنی برجسته تر از دیگر اعضای این سازمان است (یار محمدی منفرد وهمکاران ۱۳۸۹) . بررسی رفتار فرد درمحیط کار توجه محققان را دهه اخیر به میزان زیادی به خود جلب کرده است.امروز دیگر توجه صرف برنامه ریزی وفرایند ها کافی نیست، زیرا این افراد هستند که برنامه ها را تدوین نموده وفرایند ها را کنترل می کنند (دراکر،۱۹۹۹). امروزه ارتقای سلامت افراد وفعال ماندن آنها در سنین بالا مسئله جدی بوده ودیگر به عنوان یک مفهوم تجملی مطرح نیست .افزایش طول عمر افراد این توقع را درافراد بوجود آورده که سال های بیشتری را درفعالیت سپری کنند.به نحوی که این مسئله متصدیان را برآن داشته است تا واژه امید به زندگی را با مفهوم امیدواری به زندگی ((نه به مفهوم نبودن بیماری بلکه به معنای زندگی بدون محدودیت عملکردی )) جایگزین سازند ( نوروزی وهمکاران ، ۱۳۹۰ ) .
تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت جایگاه سازمان ها در حال افزایش است. با بهره گرفتن از بهره هوشی می توان پیش بینی کرد چه شغلی مناسب چه فردی است؟ در حالی که با هوش هیجانی می توان مسیر پیشرفت،شکست و یا در جا زدن کارکنان را پیش بینی کرد. در سطوح عالی سازمان ۸۵ درصد قابلیت‌ها برای کسب موفقیت به هوش هیجانی بستگی دارد تا به سایر توانایی های فنی و شناختی. دانیل گلمن اعتقاد دارد که یک فرد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین دوره های آموزشی را در دنیا ببیند نمی تواند یک رهبر سازمانی برجسته و موفق باشد(آقایاروشریفی درآمدی ،۱۳۸۶). در سازمان ها هرچه از سطوح پایین تر به سمت سطوح بالای سازمان پیش می رویم هوش هیجانی در مقایسه با هوش شناختی افزایش می یابد.به همین علت هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای مدیران وکارکنان سازمان برخوردار است(گلمن وهمکاران،۲۰۰۱).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 •  
  1. بیان مساله

 

درحال حاضر یکی از مباحث جدید درعرصه روانشناسی ورزشی هوش هیجانی است به اعتقاد بار-آن[۱] (۱۹۹۹)هوش هیجانی مجموعه ای از توانائی ها ومهارت هاست که فرد را برای سازگاری موثر با محیط وکسب موفقیت در زندگی توانمند می سازد .
هوش هیجانی ومهارت های هیجانی واجتماعی درطول زمان رشد و تغییر می کند و می تواند با آموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیک های درمانی، آنرا بهبود بخشید .پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مهارت های هیجانی واجتماعی که به تعبیری تقویت هوش هیجانی است .نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی واجتماعی دارد .این آموزش اغلب درمدارس ومحیط های شغلی دریافت می شود (شعبانی بهار وهمکاران، ۱۳۸۹). درحقیقت هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می کند ازمهارتهای خود چگونه به بهترین نوع ممکن استفاده کنیم وحتی خرد را درمسیری درست بکار گیریم از نظر گلمن[۲] (۱۹۹۸)هوش هیجانی ظرفیت مارا درشناخت احساسات مان واحساسات دیگران تعیین وکمک می کند که تا ما در خودمان انگیزش ایجادکرده وهیجانات خود را کنترل واداره کنیم وروابط خودمان را بادیگران به نظم وحساب درآوریم.درواقع هوش هیجانی توانائی های ما را درایجاد مهارت های کافی دربوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف است (سید حسینی وهمکاران ،۱۳۹۰ ).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به عقیده گلمن(۱۹۹۸) هوش هیجانی یکی از توانمندی هایی است که با موفقیت در زندگی ارتباط دارد. هوش هیجانی شامل توانایی نظارت برعواطف و احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آن ها و استفاده از این مفروضات برای هدایت فکر و عمل افراد است. وی عناصر هوش هیجانی را به دو طبقه عناصر فردی و اجتماعی تقسیم نموده است. عناصر فردی شامل خودآگاهی، خودتنظیمی، خود انگیختگی است و عناصر اجتماعی شامل همدلی و مهارت های اجتماعی است. خودآگاهی به معنای آگاه بودن از حالات روانی خود و نیز تفکر در باره آن حالت است. خود کنترلی به معنای تنظیم احساسات فردی است. خودانگیختگی یعنی اینکه در جهت دست یابی به اهداف خود ، عمیق ترین ارزشها و علایق خویش را مخاطب قرار داده و از آن ها استفاده کنیم تا عملکرد خود را بهبود بخشیم. (عظیم زاده وهمکاران ،۱۳۸۹ ).
یکی از مهارتهایی که می توان به کارکنان در این راه کمک کند، رفتار شهروندی سازمانی [۳] است این مقوله به رفتار های فردی اشاره دارد که برخاسته ازبصیرت افراد بوده وعلاوه براین که کارائی واثربخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهد مستقیم به صورت صریح ، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (بورنس و کورپنتر[۴]۲۰۰۸).
پژوهشگران سازمانی به تلاش های که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد رفتار شهروندی سازمانی گویند. اورگان(۱۹۹۸)آن را به صورت کلاسیک این گونه تعریف کرده است رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری و فرا وظیفه ای است که درافزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است وبطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم های پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد (عظیم زاده وهمکاران۱۳۸۹). با وجود اهمیت رفتارهای فرانقشی (یعنی رفتارهایی که خارج از حیطه وظایف رسمی کارکنان است ولی آنها آن را داوطلبانه انجام می دهند) در کارایی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی و برای پایه گذاری این مهم، پیش بینی متغیرهای اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یعنی ویزگی های فردی و هوش هیجانی از اهمیت برخوردار است. برای پوشش این مهم، مطالعه حاضر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی، هوش هیجانی و مولفه های آن خواهد پرداخت. با توجه به مطالب مذکور این سوال مطرح است که چگونه می توان از طریق ویژگی های فردی وهوش هیجانی می توان رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه را پیش بینی نمود؟
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
موضوع هوش هیجانی در سالهای اخیر به طور گسترده مورد توجه محققان سازمانی قرار گرفته است. هوش هیجانی عبارت است از قابلیت شناخت احساسات خود و دیگران به منظور ایجاد انگیزش در خود و مدیریت صحیح هیجانات در خود در روابط با دیگران (گلمن،۱۹۹۸). از آنجا که منابع انسانی یکی از معدود منابعی است که می تواند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هوش هیجانی تاثیر عمده ای بر توسعه منابع انسانی دارد، سازمان های گوناگون به طور چشمگیری روی آموزش این هوش به کارکنان خود و ارتقای سطح آن در میان منابع انسانی شان سرمایه گذاری کرده اند، علاوه بر این هوش هیجانی امروزه به عنوان یکی از عوامل عمده در انتخاب کارکنان مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این که هوش هیجانی در رشته روانشناسی ساخته وپرداخته شده است، بعد از سال ۱۹۹۵ که گلمن کتاب پرفروش خود را تحت عنوان “هوش هیجانی” به بازار عرضه کرد با استقبال فراوان سازمان ها ورشته ی مدیریت روبرو شد. از طرف دیگر، بهترین حوزه برای مقایسه هوش هیجانی وهوش شناختی محیط سازمانی به ویژه مدارس می باشند، زیرا معلمان در محیط مدرسه علاوه برتوان مندی های علمی از توانمندی های هیجانی خود نیز استفاده می نماید. امروزه در قلمرو توسعه منابع انسانی به شدت، مفهوم هوش هیجانی بکار گرفته شده تا بر مهارت های هیجانی در کنار قابلیت های تخصصی تاکید شود. هیجانات بر هر آن چه انجام می دهیم تاثیر داشته وبه ویژه در محیط سازمانی هیجانات و عواطف منجر به رفاقت وصمیمیت بین افراد شده وبر سطح بهره وری سازمانی تاثیر گذار خواهد بود. هوش هیجانی به روابط بین فردی شکل داده وعملکرد سازمانی نیز تحت تاثیر روابط بین فردی خواهد بود.
مطالعات شات وهمکاران(۱۹۹۸) نشان داد، هوش هیجانی به پیامدهای موثری همچون،خوش بینی بیشتر، اضطراب اندک وشتاب زدگی کم می انجامد. مارتینز (۱۹۹۷) نشان داد، هوش هیجانی به طور مثبت با مهارت کاری ورضایت زندگی وبه طور منفی با اضطراب مرتبط است. ادبیات نظری بیانگر آن است که بخش های هوش هیجانی با نگرش ورفتارهای کاری کارکنان مرتبط است (سبحانی نژاد،۱۳۸۷).
مطالعات، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را برای سازمان های معاصر به ضرورت شناخته است. به نظر می رسد که سرپرستان مجرب برای عملکرد شهروندی حداقل به همان میزان عملکرد وظایف هنگام قضاوت در رابطه با اثر بخشی کلی زیردستان قانلند. از طرفی، بیشترین توجه ورغبت به مقوله رفتار شهروندی سازمانی در ۲۰سال گذشته رخ داده است. بطور کلی رفتار شهروندی سازمانی فواید زیادی دارد از نظر فردی رفتار شهروندی سازمانی اهمیت ناچیزی دارد اما به طور کلی هم به سازمان هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به سازمان متعهد هستند یا رفتار شهروندی سازمانی بویژه (فداکاری، وظیفه شناسی، شکیبایی) باعث کاهش ونزول ترک خدمت وغیبت کارکنان می گردد. وکارکنانی که به سازمان متعهدند به مدت طولانی تری در سازمان باقی می مانند وخدمات مهمتری به مشتریان می کنند وبه موفقیت سازمان بر اساس رویکردهای مختلف کمک می کنند رفتار شهروندی سازمانی ممکن است یک محیط کاری بهتر درون سازمانی را ارتقاء دهد(کوپمن[۵]،۲۰۰۱).
با توجه به اهمیتی که رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای پیشرفته، به دلیل تاثیر این گونه رفتارهای کارکنان بر عملکرد سازمان، اثر بخشی سازمان، موفقیت سازمان، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات و… از آن برخوردار است، لازم است اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می شود شناسایی شوند. لذا ضرورت پزوهش حاضر در مدارس و آن هم بر روی دبیران تربیت بدنی به عنوان یکی از بخش هایی که علاوه بر فعالیت تئوریک دارای بخش عملی و آموزش های مربوط به آن هستند که این امر ارتباط بین معلمان و دانش آموزان را بیشتر نشان میدهد. لذا،هدف پژوهش پیش بینی رفتارشهروندی دبیران تربیت بدنی بر مبنای ویزگی های فردی و هوش هیجانی آنها در شهر کرمانشاه می باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در دبیران تربیت بدنی شهرکرمانشاه
اهداف اختصاصی تحقیق

 

 

  • تعیین رابطه بین ویژگی های فردی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه

 

  • تعیین رابطه بین ویژگی های فردی با هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه

 

  • تعیین رابطه هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی کرمانشاه
  • نتیجه تصویری برای موضوع هوش

 

  • تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی

 

 • پیش بینی میزان تغییرات رفتار شهروندی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی و مولفه های آن

 

۱-۴- فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی تحقیق
بین هوش هیجانی و ویزگی­های فردی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
فرضیه های اختصاصی تحقیق

 

 

  • بین ویژگی های فردی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.

 

  • بین ویژگی های فردی با هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.

 

  • بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی کرمانشاه رابطه وجود دارد.

 

  • بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 • رفتار شهروندی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی و مولفه های آن قابل پیش بینی است.

 

۱-۵- متغیرهای تحقیق
هوش هیجانی (متغیر پیش بین) و رفتار شهروندی سازمانی متغیر (متغیر ملاک) می باشد.
تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
۱-۵-۱ هوش هیجانی[۶]

 

 

  • هوش هیجانی عبارت است از، توانایی تشخیص ودرک احساسات خود ودیگران به منظور برانگیختن خود، وکنترل بهتر احساسات خود و کنترل داشتن بر روابط خود با دیگران (گاتمن، ۱۹۹۸).

 

 • تعریف عملیاتی: منظور از هوش هیجانی در این پژوهش نمره ای است که فرد در آزمون هوش هیجانی سیبریا شیرینگ کسب کند.

 

خود آگاهی[۷]

 

 

  • توانایی شناخت احساسات، نقاط قوت و ضعف خویش، و عوامل بوجود آورنده نوع احساسات(گلمن،۱۹۹۵).

 

 • تعریف عملیاتی:منظور نمره ای است که فرد در سوالات ۶،۱۰،۱۲،،۱۴،۲۴،۲۷،۳۲،۳۳ پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ کسب کند.

 

خود کنترلی[۸]

 

 

  • توانایی تنظیم احساسات خود و توانایی ابراز احساسات به نحوی که جریان تفکر و ارتباط سالم را ممکن سازد(گلمن،۱۹۹۵).

 

 • تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در سوالات ۲،۵،۱۱،،۱۶،۱۸،،۲۳،۳۰ پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ کسب کند.

 

خود انگیختگی[۹]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *