دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق …

یکی ازموارد خشونت جنسی قاچاق زنان با هدف اجبار به فاحشگی می باشدکه در ذیل به شرح آن می پردازیم:

    1. استخدام، انتقال، حمل ونقل و پناه دادن اشخاص بوسیله تهدید یا زور و یا تقلب به منظور بهره کشی از اشخاص، اسم جدید این جرم (قاچاق زنان) بردگی نوین می باشد.
    2. تمامی اعمال، استخدام و یا انتقال یک زن در سراسر مرزهای بین المللی برای کار یا خدمت بی حرمتی یا تهدید به بی حرمتی، سوء استفاده، بیکاری، فریب و یا به صورت اشکال زورگویی را در بر می گیرد.
    3. اخذ کار و خدمات از هر زنی یا تصاحب هویت قانونی و یا شخصی هر زنی توسط عوامل خشونت، سوء استفاده یا وضعیت سلطه گر، بیکاری، فریب و دیگر اشکال زورگویی می باشد.
    4. خارج کردن یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز یا افراد مرزهای کشور با میل یا اجبار و اکراه با تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد باشد، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج.
    5. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع روسپیگری پس از عبور از مرز با همان مقصود.[۷۵]

نمونه ای از خشونت جنسی قاچاق زنان با هدف اجبار به فاحشگی می باشد که در واقع این ظلم بزرگی است که به زن در فرهنگ غرب شده است و برداشت غلطی که زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد در تمامی دوران تاریخ بی سابقه است. زن را وسیله التذاد مرد معرفی کرده اند و اسمش را گذاشته اند آزادی زن، در حالیکه این در واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن است آنها زن را بعنوان یک موجود مصرف کننده ای دست و دلباز و کارگر کم توقع و کم طلب ارزان تلقی می کنند. استفاده از زنان همواره مورد توجه اشخاص هوسران بوده و با لطایف الحیل و دسیسه های گوناگون، قبح فحشاء را از بین برده و به منظور استیلاء بر جوامع و یا مردم تمام تلاش خود را در ترویج هنجارشکنی ها و انحطاط اخلاقی به کار می گیرند.
تشکیل محافل عیش و عشرت در کاخهای شیوخ و سوء استفاده از وجود زنان و دختران، پرداخت پاداش کلان به دختران باکره در مقابل ارائه بکارت توسط هر کدام از شیوخ سبب بوجود آمدن باندها و شبکه هایی سازمان یافته جهت نشان و جذب دختران و زنان شده تا با استفاده از روشهای گوناگون آنان را از کشورهای هدف به کاخ حکام انتقال و پس از تمتع شیوخ بوالهوس پاداش وجوه نقدی پرداختی را تصاحب و مبلغی را از وجوه موصوف در اختیار زنان اغفال شده قرار گیرد.
عواملی مانند سادگی، ناآگاهی، کنجکاوی و برتری جویی نسبت به همسالان در میان دختران، کمبودها و عقده های روانی، مشکلات مالی و خانوادگی و دوستان ناباب در زنان از عواملی هستند که عامل سوق دادن آنها به دامهای فساد شده است. که معمولاً پس از شروع فعالیتهای مفسده برانگیز، یک حالتی در اینگونه دختران و زنان عمومیت پیدا می کند که آن نوعی بحران هویت و بی تفاوتی است که ممکن است دست به هر کاری بزنند. از اینرو علاوه بر ارتباط نامشروع مواردی نظیر صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر، به دام کشیدن سایر اعضاء خانواده و بی تفاوتی در میان آنان مشاهده شده است.[۷۶]
برای مقابله با این خشونت جنسی علیه زنان وجود قاعده و ضابطه ای که این عمل را غیر قانونی قلمداد کند واجب می باشد که در ایران در قوانین فعلی، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل « قاچاق انسان» «روسپیگری» ارائه نشده است و در مواجهه با چنین جرائمی از موارد قانونی مشابه و تفسیر قوانین جزائی استفاده می گردد قوانین حاضر در ذیل اشاره می گردد:
۱- ماده ۶۲۱ ق. م .ت وب.در باب آدم ربایی با توسل به زور و عنف.[۷۷]
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام بپذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
۲- ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.ا. در باب قوادی[۷۸]
ماده ۲۴۲: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۲۴۳: قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
۳- ماده ۶۳۹ ق. م.ت وب. در باب دایر کنندگان مراکز فساد و فحشاء
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.
الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آنرا فراهم نماید.
ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه در خصوص عابرین غیر مجاز و متجاوزین مرزی[۷۹]
ماده ۳۴: هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشورخارج شود. به حبس از یک تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۵: هر ایرانی کهاز نقاط غیر مجاز وارد کشور شد یااز کشور خارج شود به مدت ۲ ماه تا یکسال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می گرد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د.
ماده ۳۵ مکرر: هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یک ماه تا یک سال حبس یا پنج هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهدشدوچنانچه مرتکب دارای گذرنامه یااسناد درحکم گذرنامه باشد،به حبس از یک تاشش ماه حبس یاجزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی: هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.
الف- در صورتی که محل عبور دهنده محل امنیت باشد چنانچه درصد محاربه و افسادفی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ب- در صورتیکه فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
برای مقابله با این جرم بین المللی نیز اسناد بین المللی وجود دارد مثل مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام مقاوله نامه بین المللی امضاء شده پاریس، قرارداد بین المللی سال ۱۹۱۰ قرارداد تنظیمی در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۲۱ که این قرارداد را بیشتر کشورهای مستقل جهان از جمله ایران امضاءنمودند، سند تنظیمی در سال ۱۹۳۳ وتشکیل کمیته « معامله نسوان و اطفال» جهت پیگیری و مامور رسیدگی به این کار، پروتکل انتقال غیر قانونی مهاجران در سال ۲۰۰۰ که فقط در سه کشور به تصویب رسید، کنوانسیون الحاقی ۱۹۶۵ در منع برده داری کنوانسیون منع کار اجباری ۱۹۷۵، بیانیه کنفرانس اروپایی بروکسل در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان.[۸۰]
بهای خشونت جنسی: زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که بر کل رفتارهای آنها نسبت به جنس مرد تاثیر می گذارد. گاهی زنان صدمه دیده در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمی برند.[۸۱]
ج- خشونت روانی و عاطفی
در تعریف از این نوع خشونت آمده است: « هر شکل از رفتارمادی و معنوی، فعل یا ترک فعال که موجب هتک حیثیت، تحقیر شخصیت و خدشه دار شدن شرافت، آبرو و اعتماد به نفس افراد می شود.»[۸۲] برخی از اشکال تبعیض یا خشونت عاطفی و روانی عبارتند از آزار کلامی، به کار بردن کلمات رکیک و اسم گذاری، محدود کردن فعالیت ها و روابط اجتماعی، از بین بردن کرامت انسانی و عزت نفس، ایجاد احساس گناه در زن، منت نهادن مداوم بابت تامین معاش و عهده داری زندگی و تهدید ، کنترل تماس های تلفنی زن، خواندن یادداشت شخصی زن، حبس کردن و محروم کردن وی از منابع شخصی، توهین به دوستان و خانواده او، وارسی کردن لوازم زن، تمسخر، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق یا ازدواج مجدد.[۸۳]
به طور کلی، بررسی آزار و خشونت روانی، از آن جهت حائز اهمیت است که تحقیقات نشان می دهد تهاجم روانی می تواند به عنوان یک عامل خطر و هشدار مقدماتی برای تهاجم های فیزیکی و بدنی به شمار رود. برخی متغیرها مانند خشم و خصیصه قدرت طلبی می تواند به عنوان پیشگوکننده تهاجم روانی و آینده به کار رود.[۸۴]
یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان خشونت یا تبعیض عاطفی از جمله خشونت زبانی مانند فحش دادن یا خشونت مالی مانند عدم تصمیم گیری در امور مالی در خانواده تقریباً دو برابر خشونت جسمانی است و نیز این نوع از خشونت می تواند موجب بروز روحیه پوچی و یا خود نابودسازی، گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان شود.[۸۵]
اکنون به چند نمونه دیگر از انواع خشونت روانی و عاطفی از زبان خانم کار می پردازیم.
الف. رواج شایعه در محیط کار و محل زندگی از آبرو و اعتبار و احترام اجتماعی زن می کاهد وحیثیت او را، به خصوص در جوامع بسته روستایی و شهرستان ها و محیط خانواده، خدشه دار می کند. این شکل از خشونت روانی در ایران رایج است و همه زنان را در بر می گیرد.
ب. جدا کردن زن از دوستان یا اعضای خانواده یا فرزندان یکی دیگر از انواع خشونت روانی است که زنان ایران همواره در زندگی خانوادگی در معرض آن هستند. در خانه پدر، افراد ذکور خانواده، به خود اجازه می دهند معاشرت دختران خود را کنترل کنند، دختران ایرانی از حق انتخاب آزادانه دوست برای خود محروم هستند و چنانچه مقاومت کنند سرزنش و تحقیر می شوند. همچنین دختران ایرانی بعد از ورود به خانه شوهر، در بیشتر موارد، دوستان دوران گذشته را حسب خواست و اراده شوهر خود از دست می دهند و در مواردی، حق دیدار افراد خانواده نیز توسط شوهر از آنها سلب می شود.
ج. خشونت روانی در ایران ابزار نیرومندی است که در سایه آن زنان و دختران تابع و مطیع مردان می شوند. این خشونت در زندگی شغلی و اجتماعی نیز اعمال می شود و به سرکوب زنان در محیط کار و تقلیل حس جاه طلبی در آنها می انجامد. مردان گاهی زنان همکار خود را به قدری دست کم می گیرند و آنها را چنان ناتوان می انگارند که به تدریج زنان باور می کنند فاقد کارآیی بوده و نمی توانند با مردان به رقابت برخیزند. در نتیجه آنها حاشیه نشین شده و از متن می گریزند.