فایل های دانشگاهی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۹

مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به طوری که انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنیترین مراحلی است که پژوهشگر باید با حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری داده ها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، داده‌های نگرشی و جمعیتشناختی مورد نیاز را جمعآوری کند. علاوه بر این، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است و شناخت روش های پژوهش و آگاهی از میزان دقّت آنها از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد (خاکی، ۱۳۸۴). در این راستا، در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری داده ها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها مطرح شده است.
۳-۲- روش تحقیق
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. تحقیق کاربردی در جستجوی یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و بهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی است (خاکی، ۱۳۸۴).
و از آنجایی که این تحقیق در یک سازمان واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی میباشد.
روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز به انواع ذیل طبقهبندی میشوند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • تحقیقات توصیفی که شامل؛ تحقیقات پیمایشی، همبستگی و موردی و… می‌باشد.

 

 • تحقیقات آزمایشی

 

در اغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده میشود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعهای از روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن مورد بررسی است. با اجرای این تحقیقات میتوان شرایط موجود را بیشتر شناخت و از آن در فرایند تصمیمگیری استفاده نمود. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.
۳-۳- فرایند تحقیق
با توجه به هدف پژوهش که همانا شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، مراحل زیر جهت انجام پژوهش صورت گرفت.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۳-۳-۱- شناسایی عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی:
جهت شناسایی این شاخصها نیز مراحل زیر صورت خواهد گرفت:
۳-۳-۱-۱- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش:
در این مرحله با بهره گرفتن از ادبیات تحقیق و پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش شاخص‌های اولیه شناسایی گردید. جامعترین تحقیقی که در حوزه موضوع پژوهش صورت گرفته است توسط (خادمیگراشی و قاضیزاده، ۱۳۸۶) بوده است و به همین دلیل در تحقیق حاضر نیز از مدل آنها استفاده خواهد شد:
جدول ۳-۱- شاخصها و ابعاد موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی
(منبع: خادمیگراشی و قاضیزاده، ۱۳۸۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس مرتبط با اقتصاد

عامل شاخص
عوامل اقتصادی  

 

  1. اطلاع از میانگین نرخ سود سپرده بانکها

 

  1. مطلوبیت و حساسیت سرمایهگذار نسبت به سایر بازارها

 

  1. بررسی بازدهی سرمایهگذاری در بازار بورس نسبت به سایر بازارها

 

  1. تمایل به نقد کردن سهام در زمان رونق سایر بازارها

 

  1. اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن

 

  1. تأثیر افزایش نرخ تورم بر شاخصهای بورس

 

  1. تأثیرتورم بر سایر گزینه های سرمایهگذاری

 

 1. تأثیرپذیری بورس تهران از تحولات اقتصادی بین المللی
عوامل سیاسی  

 

  1. پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام

 

  1. تأثیرپذیری از اظهار نظر مقامات سیاسی داخلی

 

  1. تأثیرپذیری از اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی

 

  1. پیگیری اخبار سیاسی بین المللی

 

  1. بررسی تأثیر سازمان های بین المللی بر جریان بازار

 

  1. تأثیرتحولات سیاسی داخل بر شاخصهای بورس

 

  1. تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخصهای بورس

 

  1. تأثیر مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر قیمتهای سهام

 

 1. تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر شاخصهای بورس
 2. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

عوامل روانی بازار  

 

  1. اخبار منتشرشده در روزنامهها و جراید

 

  1. اظهارنظر مقامات بورس در مورد وضعیت آتی بازار

 

  1. برنامههای اعلام شده از سوی مدیران و مسئولین شرکتها

 

  1. توصیه دوستان و آشنایان

 

  1. اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها

 

  1. اخبار غیررسمی از جلسات و برنامه شرکتها

 

  1. شایعات و اخبار منتشرشده در سایتهای اینترنتی

 

  1. نظرکارگزاران و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *