پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

مردم ثروت واقعی هر کشوری را تشکیل می دهند و هدف توسعه انسانی ایحاد شرایطی است که مردم از عمر طولانی و زندگی سالم بهره مند شوند . در واقع توسعه در بهبود کیفیت زندگی انسان ها ، یعنی توسعه انسانی تجلی می یابد . ( بختیاری و حقی ، ۱۳۸۲، ۳۰ )
سازمان ملل متحد برای رفع محدودیت ناشی از درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص فقر انسانی و توسعه انسانی را را ارائه کرد . در این دوشاخص ، که برای سنجش سطح توسعه و پیشرفت کشور ها به کار گرفته می شود ، توسعه انسانی به عنوان ” فراگرد گسترش گزینش های مردم ” تعریف شده ، برای هر کشوری با استفاده از سه متغیر محاسبه می شود :
الف . درآمد و ثروت ، که به وسیله سرانه تولید ناخالص داخلی و با توجه به قدرت خرید واقعی آن تنظیم می شود . یعنی محاسبه اینکه فردی با یک میزان درآمد معین چه قدرت خریدی می تواند داشته باشد ؛
ب . اندازه گیری میزان آگاهی و آموزش که از راه بزرگسالان با سواد به نسبت کودکانی که به مدرسه می روند ، سنجیده می شود ؛
ج . اندازه گیری بهداشت و طول و عمر ، که به وسیله امید به زندگی در هنگام تولد ( P73، ۲۰۰۰، UNDP) محاسبه می شود . ( مطیعی لنگرودی و همکار ، ۱۳۸۸، ۵ )
لی وچودری معتقدند تولید ناخالص داخلی را می توان افزایش داد ، اما هدف غایی ، رفاه انسانهاست نه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی . ( لی و چودری ، ۱۹۸۳، ۲۳ )
میسرا و سوندرام توسعه انسانی را تغییرات متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی می دانند که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش را به مفهوم واقعی خود برای همه افراد یک منطقه یا کشور فراهم می آورد .( مطیعی لنگرودی و همکار ، ۱۳۸۸، ۶ ) این نوع زندگی ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :
۱ ) کیفیت فیزیکی زندگی شامل : کیفیت محیط زیست فیزیکی ، الگوی مصرف و تامین نیازهای اساسی انسانی و احساس امنیت فیزیکی در مقابل عوامل مزاحم که منشاء ملی و اجتماعی دارند ؛
۲ ) دسترسی به وسیله امرار معاش ، افزایش تعداد مردمی که به منابع بهره وری مانند زمین ، آب و نهاده ها دسترسی دارند و نیز افزایش سطح درآمد و اشتغال ؛
۳ ) آزادی انتخاب ، افزایش درصد مردمی که توانایی تصمیم گیری در باره شغل آینده خود و فرزندانشان را دارند ؛
۴ ) توسعه خود اتکایی ، افزایش درصد مردمی که اطلاعات روز افزونی در خصوص محیط اجتماعی ، فرهنگی و فیزیکی خود دارند ، همچنین آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و داشتن حق ابراز عقیده ؛
۵ ) توسعه سیاسی – اجتماعی ، افزایش درصد مردمی که می توانند در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خود و جامعه شان سهیم باشند . ( میسرا و سوندرام ، ۱۳۷۱ ، ۵ )
بروکفیلد معتقد است توسعه زمانی رخ می دهد که سه عامل فقر ، نابرابری و بیکاری کاهش یافته باشد البته سه نوع مولفه با هم در رابطه هستند که این سه مفهوم نه تنها در روابط بین اعضای جامعه قابلیت بررسی دارد بلکه در روابط بین ملل ها هم اثر گذار است . (خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، ۱۳۷۸ )
 
 
شاخص های توسعه
مایکل تودارو معتقد است که شاخص های توسعه علاوه بر کاهش فقر ، نابرابری و بیکاری شامل :
سطح پایین زندگی
درآمد پایین
نابرابری زیاد
پایین بودن سلامت بهداشت
تحصیلات پایین
سطح پایین بهره وری
رشد جمعیت بالا
مشکلات ناشی از وابستگی
بیکاری بالا
– وابستگی به محصولات کشاورزی و صادرات آن . (خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، ۱۳۷۸ )
HDI شاخص توسعه انسانی است که سازمان ملل آن را بیان کرده است :
سطح سلامت و بهداشت که با شاخص امید به زندگی بررسی می شود .
سطح سواد که از دسترسی به نرخ با سوادی تا به سطوح مختلف تحصیلی و ثبت در سطوح مختلف در نظر گرفته می شود .
سطح زندگی که با رفاه و یا درآمد سنجیده می شود که نرخ اشتغال و قدرت خرید جز این شاخص ها می باشد .
اهداف توسعه ای خاص هر کشوری است و یک راهبرد یا راهبردهای جانشین را فقط از این رو که عامل هدفهای عمده چنین رهیافتهایی است می توان رهیافت جدید به شمار آورد این هدفها عبارتند از : توزیع عادلانه یا تساوی سهم یا توزیع منافع توسعه و یا آنچه که می توان آن را مشارکت مردم نیز نامید . تساوی باید از طریق رفع حداقل نیاز های اساسی بخش مستضعف مردم یا از طریق حذف فقر شدید به دست آید . ( مقدم ، ۱۳۶۹ ، ۱۳ )
از نظر عبید الله خان هدف اصلی و اساسی توسعه نابودی فقر و بالابردن سطح کیفیت زندگی توده های فقیر می باشد ( آسایش ، ۱۳۷۳ ،۳۴ )
 
مفاهیم توسعه پایدار
اصطلاح توسعه پایدار که در اغلب برنامه های اقتصادی و اجتماعی مطرح است از دو کلمه توسعه و پایدار ترکیب شده ، که کلمه توسعه به معنی ارتقای کیفیت زندگی و کلمه پایدار به معنی همیشگی و جاویدان است . در معنای خاص ، مفهوم در نظر گرفتن خواست های نسل حاضر و نسل های آینده و تامین نیازهایشان و ایجاد تعادل بین انسان و محیط ، کارکرد و روابط میان آنها تعریف می گردد . ( قدیری معصوم ،۱۳۷۶، ۶۶)
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) یا برونت لند ،آن را به عنوان تامین کننده نیازهای نسل کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسل آینده در پاسخگویی به نیازهایشان تعریف می کند . ( یانگ وبرتون ،۱۳۷۸، ۱)
توسعه پایدار یعنی سودمندی سرانه بدون کاهش ( پیرس و همکاران ، ۱۳۷۷، ۱۱)
از آغاز دهه ۱۹۹۰ اندیشه سیستمی بر توسعه پایدار حاکم شد و تاثیر متقابل اقتصاد ، اجتماع و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت . در این دیدگاه توسعه پایدار ،توسعه ای بلند مدت ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ست که نسل های آینده را نیز در برمی گیرد . (( می توان گفت توسعه در خور و پایدار درصدد فراهم آوری استراتژی ها و ابزاری است که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد : تلفیق حفاظت و توسعه ، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان ، دستیابی به عدالت اجتماعی ، خودمختاری و تنوع فرهنگی بر حفاظت و یگانگی اکولوژیک )). (پاپلی یزدی و همکار ، ۱۳۹۰ ، ۵۰-۴۹)