پایان نامه های ارشد سری هجدهم

پژوهش – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین۹۲- قسمت …

کل جمعیت

۳۴۰۲۳۷

۵۴۰۴۴۲

۵۹۴۹۰۰

۵۷۴۲۰۶

بهره برداران کشاورزی

۲۰۳۵۱

۸۰۱۳

۸۰۶۴

۵۵۰۰

منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین
نمودار ۴ – ۵ – تعداد بهره برداران کشاورزی
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
۴-۴-۳- نوع مالکیت
نوع مالکیت در سطح شهرستان با توجه به بررسی های بعمل آمده به صورت بزرگ مالکی است به طوریکه در طی سالهای اخیر سعی مدیریت کشاورزی بر این بوده است که از قطعه قطعه شدن زمین های مستعد جلوگیری کرده و نسبت به تسطیح و یکپارچه سازی اراضی اقدام کند؛ به همین دلیل است که ما در سطح شهرستان در زمینه کشاورزی رشد فزاینده ای را درجهت بهره برداری بهینه از مزارع زیر کشت با توجه به کمبود بارش در طی سالهای اخیر ، شاهد هستیم . بیشتر ساکنین در روستاهای شهرستان مهاجر هستند که صرفا برای خواب به روستا برمی گردند . مالکین عمده هم اغلب ساکن شهر می باشند که یا زمین های خود را به کشاورزان اجاره داده اند و یا با گرفتن کارگر به نظارت بر زمین های خود و بهره برداری از آن می پردازند .
۴-۴-۴- شیوه کشت
همانطور که گفته شد به دلیل شرایط سخت کشاورزی به لحاظ کمبود بارش ، اغلب کشاورزان نسبت به احداث چاههای عمیق و نیمه عمیق برای تامین آب کشاورزی خود اقدام نموده اند . همچنین با به کارگیری شیوه های نوین کشاورزی مانند آبیاری تحت فشار ( قطره ای و بارانی ) و لوله گذاری این مشکل را تا حدود زیادی حل نموده اند .اما در این بین از فعالیت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان نباید غافل شد . به همین دلیل است که ورامین به لحاظ تولیدات محصولات گلخانه ای و زراعی بعنوان یک قطب نیرومند و فعال است . شیوه کشت در سطح شهرستان به دلیل شرایط آب و هوایی و کمبود بارش به شکل آبی می باشد . از میزان تولیدات کشاورزی در طی دو دوره آماری سهم محصولات زراعی بیشتر از محصولات باغی و گلخانه ای می باشد که این روند به مراتب در سال ۱۳۹۰ بیشتر شده است . جدول ۴-۵- میزان انواع تولیدات کشاورزی در طی دوره آماری ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ نشان می دهد .
جدول ۴-۵- میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سال محصولات زراعی محصولات باغی محصولات گلخانه ای
۱۳۸۷ ۱۰۹۰۶۳۰ ۹۸۹۰ ۷۵۰۰۰