پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

جدول ۴-۳- اراضی طبیعی در سال ۱۳۹۰

وسعت اراضی مراتع جنگل مصنوعی بیابان اراضی قابل کشت سطح زیر کشت زراعی اراضی ملی اراضی موات
هکتار ۹۵۱۰۰ ۱۶۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰ ۶۵۵۵

منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین ، ۱۳۹۰
نمودار ۴- ۴ – وسعت اراضی طبیعی ۱۳۹۰
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود میزان اراضی که دارای قابلیت کشت در سال ۱۳۸۵، ۷۵۳۱۲ هکتار و در سال ۱۳۹۰ ، این رغم به ۱۳۰ هزار هکتار رسیده است ، که تنها از این میزان در سال ۱۳۸۵ ، ۳۸۴۴ هکتار و در سال ۱۳۹۰ ۳۸۰۰۰ هکتار به بهره برداری می رسد . در حقیقت وقتی صحبت از اراضی با قابلیت کشت می شود منظور این است که این زمینها برای رسیدن به بهره برداری مطلوب به سرمایه گذاری هنگفت نیاز ندارند ؛ اما چیزی که در اینجا مورد بحث است نبود آب کافی برای آبیاری این اراضی می باشد . اگر چه میزان بهره برداری از زمین های زراعی در سال ۱۳۹۰ رشد چشمگیری داشته است اما میزان بهره برداران و همچنین ساکنین در مناطق روستایی به شدت کاهش یافته است ، با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرستان ورامین به دلیل نزدیکی به پایتخت ، کشاورزی ورامین در طی سالهای اخیر با دگرگونی های خاصی همراه بوده است که در همه زوایا دارای ابعاد و ویژگی های خاص و منحصر به فرد بوده است که از جمله این ابعاد می توان بر تغییر نوع مالکیت ها و شاید برگشتن به شرایط قبل از اصلاحات ارضی نوع وتغییر نوع شیوه کشت ، اشاره کرد . جدول ۴-۴- تعداد بهره برداران از اراضی کشاورزی در طی ۱۵ سال اخیر را نشان می دهد . با توجه به افزایش جمعیت ، تعداد بهره برداران از کشاورزی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به شدت کاهش یافته است . (لازم به ذکر است که در سال ۱۳۸۹ پیشوا به لحاظ تقسیمات سیاسی از شهرستان ورامین جدا شده و خود شهرستان شده است )
جدول۴-۴- تعداد بهره برداران کشاورزی در سالهای مختلف

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

سال ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ ۱۳۹۰