پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

طبقه بندی هانسن : در این روش روابط بین اقلیم و مدارات مدنظر است که بر این اساس تغییرات تدریجی عرض جغرافیایی و تمایل اشعه خورشید متناسب با آن به انرژی دریافتی از خورشید در نقاط مختلف زمین توجه شده است و با توجه به تقسیم بندی هانسن ورامین با عرض جغرافیایی ۵۰۳۵ در مدار معتدله گرم قرار گرفته است . (جدول الف- ۱)
ضریب اعتدال : منظور از ضریب اعتدال به دست آوردن دوری یا نزدیکی یک منطقه به منطقه معتدله است که البته ضریب اعتدال نمی تواند آب و هوای منطقه را از نظر گرمسیری و یا سردسیری مشخص نماید بنابراین با توجه به فرمول زیر اقلیم منطقه ورامین بسیار معتدل محسوب می شود . در این فرمول A نوسان حرارتی را نشان می دهد. (جدول الف – ۲) M= 109-30log[(T-14)^2+(0.366A-1.64)^2]
طبقه بندی بلور: این طبقه بندی براساس بارندگی سالیانه استوار است که با توجه به میانگین مجموع بارندگی سالیانه ایستگاه ورامین ۱۵۵٫۴۳ میلی متر است که در نتیجه اقلیم منطقه خشک محسوب می شود . (جدول ب – ۳)
طبقه بندی دومارتن : بنابر فرمول ضریب خشکی دومارتن اقلیم منطقه ورامین خشک می باشد. (جدول ب – ۴) I=P⁄( T+10 )
طبقه بندی گورزینسکی : در این طبقه بندی هم ضریب بری بر حسب درصد با توجه به فرمول زیر تعیین می شود که ورامین در این روش اقلیمی بحری با زمستان ملایم و خشک محسوب می شود .
که البته این فرمول برای شهرستان ورامین به مراتب صدق نمی کند . (جدول پ – ۵)
C=(1.3A⁄sinB)-36.3
طبقه بندی سیلیانینوف : مقدار تجمعی دمای بالاتر از ۱۰ در تعداد روزهای هر ماه H و مجموع بارندگی در ماههایی از سال که دما بالاتر از ۱۰ درجه است ، اقلیم ورامین بر این اساس فرا خشک محسوب می شود . (جدول ث – ۶) C=P⁄۰٫۱۰×H
طبقه بندی ایوانف : در این روش برای محاسبه ضریب رطوبتی ایوانف ، بارندگی سالانه تقسیم بر جمع تبخیر در ماههای سال می شود ؛ لذا بر اساس روش فوق اقلیم منطقه ورامین بیابان محسوب می شود . ( جدول ث – ۷) I=P⁄E
روش دکتر کریمی : در این روش به سه شاخص (گرما ، سرما ، رطوبت ) اهمیت داده که در آن شاخص رطوبت ، وضعیت خشکی ، شاخص گرما ، وضعیت گرمایی در ماههای گرم سال و شاخص سرما را در زمستان مشخص می کند . این روش به خوبی شرایط آب و هوایی و اقلیمی ورامین را مشخص می سازد لذا در این صورت است که ورامین خشک با تابستان گرم و زمستان سرد می باشد . (جدول ج – ۸) I=5T⁄P
در این طبقه بندی I شاخص رطوبت ، شاخص گرما از مجموع در جه حرارت ماههای از سال که متوسط دمای ماهیانه آنها بیش از ۱۰ درجه است و شاخص دما نیز از میانگین درجه حرارت سردترین ماه سال محاسبه می گردد .
روش دکتر خوش اخلاق (بارندگی موثر ) : در این روش پایداری آب باران در محیط بر اساس نم نسبی و اتلاف آب بر اساس دمای حداکثر تعیین شده است که بر این اساس اقلیم منطقه ورامین نیمه خشک محسوب می شود . (جدول ح – ۹ )
اقلیم نمای آمبرژه : در این روش میانگین حداکثر گرمترین ماه سال و میانگین حداقل سردترین ماه سال مورد محاسبه قرار می گیرد برطبق این فرمول منطقه ورامین دارای اقلیم خشک و سرد محسوب می شود . (جدول ح – ۱۰)
Q=2000P(M+273.16)^2-(m+273.16)^2
گوسن نموداری را طراحی کرده است که در آن ترقام درجه حرارت در محور عمودی سمت چپ و اعداد بارندگی در سمت راست محور عمودی قرار دارد و محور افقی نمودار نشان دهنده ماههای سال می باشد . در نمودار آمبرومتریک مقیاس بارندگی دو برابر درجه حرارت در نظر گرفته شده است و در هر ماه که خط درجه حرارت بالاتر از خط بارندگی قرار گیرد ، آن ماه جز ایام خشک سال محسوب می شود.
۴-۱-۲- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن
شهرستان ورامین یکی از مناطق کم آب در ایران است که با توجه به این موضوع عملکرد بارش به شدت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در نگاه علمی اقلیم ورامین از لحاظ دما و بارش دارای محدودیت ها و تنگناهای فراوان است . دما در اغلب ماههای سال بالای ۲۰ درجه سانتی گراد است که همین موضوع به روند تبخیر و تعرق شدت و سرعت بخشیده است . تابستان های گرم با دمای بالای ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد شرایط آب و هوایی را به شدت دگرگون ساخته است .زمستان های سرد و خشک که اغلب بدون بارش است باعث بروز یخبندان در ماههای سرد سال می شود . دوره های طولانی گرما و تابش مستقیم و عمودی با توجه به قرار گیری ورامین به لحاظ جغرافیایی یکی مهمترین مسائل اقلیمی شهرستان می باشد .
میانگین ریزش جوی در شهرستان ورامین ۲۱۸ میلی متر در سال می رسد که در طی دوره آماری ۱۳۹۱-۱۳۸۱ این رغم به میانگین ۱۵۵٫۴۳ میلی متر در سال کاهش پیدا کرده است .
همانطور که در فصل ۳ به طور اجمالی بیان شد ،بارش در سطح شهرستان ورامین بسیار ناچیز و قابل تعمل است بطوریکه بیشتر بارش های ورامین به صورت باران و غالبا در فصل زمستان است . رطوبت نسبی در ماههای آذر ، دی و بهمن به حداکثر ممکن می رسد که خود باعث بارش های زمستانی و گاها بهاری می گردد . تبخیر در ماه تیر به حداکثر می رسد که همین موضوع بر افزایش دما و کاهش سطح آب های زیر زمینی شده است .
۴-۲ – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی
کشاورزی در شهرستان ورامین سابقه دیرینه دارد بطوریکه می توان گفت که قطب تولیدات کشاورزی و دامی استان تهران و حتی کشور است . شرایط آب و هوایی ورامین آن روند خاصی را تا کنون طی کرده است . برای شناخت هر چه بیشتر کشاورزی شهرستان باید ابتدا ساختار زمین شناسی آن را بررسی کرد . این ساختار ها به دو دسته ساختار توپوگرافی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

و ساختار هیدرولوژیکی تقسیم می گردد .
۴-۲-۱- ساختار توپوگرافی
۴-۲-۱-۱ مزایای ساختار توپوگرافی
ارتفاع دشت ورامین در شمال آن ۱۱۰۰ مترو در ناحیه جنوب غربی حدود ۸۰۰ متر از سطح دریاست. به لحاظ مورفولوژیکی این گستره شامل دو ناحیه مرتفع و دشت است. ناحیه مرتفع بخشهایی از جنوب شرقی پیشوا و جنوب شهرستان ورامین را تشکیل می دهد و دشت که تقریباً تمامی وسعت شهرستان را به استثنای مناطق فوق در برمی گیرد. محل انجام فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، دامداری و گسترش مناطق مسکونی و شبکه های ارتباطی است.
اختلاف ارتفاع دشت ورامین حدودا ۳۰۰ متر است و شیب عمومی آن ۶/۰ است. بنابراین استقرار بسیاری از کاربریهای شهری، جمع آوری آسان آبهای سطحی، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی نستباً آسان، احـــداث شبکه راهها و راه آهن در سراسر محدوده از مزیت های این حوزه است.
مخروطه افکنه بزرگ جاجرود در قسمت شمالی حوزه مناسب ترین محل تعذیه آبهای زیرزمینی است. معادن نمک، گچ و سولفات سدیم، شن و ماسه از توانهای معدنی این محدوده است .
۴-۲-۱-۲- معایب ساختار توپوگرافی
در این مورد بارندگی کم،گرمای زیاد، دوره خشکی طولانی ، پهنه های وسیع جنوبی دشت و حاشیه کویری و تبخیر زیاد قابل ذکر است. شیب عمومی این حوزه کمتر از ۱ درصد است و ارتفاعاتی که بتوانند در تعدیل آب و هوای منطقه نقشی داشته باشند، مشاهده نمیشود. رسوبات تبخیری ژیپس ، مارن و رس در جنوب دشت ورامین نقش تعیین کننده ای در شوری منابع زیرزمینی منطقه دارند. وجود گسله های کهریزک ، شمال و جنوب ری ، گرمسار ، پارچین ، پیشوا ، شمالشرقی دریاچه نمک و گسله دشت ورامین در این حوزه خطرناک هستند.
۴-۲-۲- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
۴-۲-۲-۱- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
اگر چه این اقلیم به لحاظ آسایشی خوش آب و هوا نیست . اما برای کشاورزی مناسب است به همین دلیل دشت ورامین قطب کشاورزی تهران است. رودخانه جاجرود ، سد لتیان و سد ماملو جهت تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی در این زمینه قابل ذکر هستندمهمترین منبع آبی دشت ورامین رودخانه جاجرود می باشد و سد انحرافی ورامین آب جاجرود را به داخل شبکه آبیاری دشت ورامین هدایت می کند.
شیب عمومی دشت ورامین از جهت شمال به جنوب بوده، بنابراین عمق آبهای زیرزمین در بخش شمال و شمال شرقی دشت نسبت به قسمتهای جنوبی بیشتر است.
مخروطه افکنه بزرگ جاجرود در قسمت شمالی حوزه مناسب ترین محل تعذیه آبهای زیرزمینی است. معادن نمک، گچ و سولفات سدیم، شن و ماسه از توانهای معدنی این محدوده است.
۴-۲-۲-۲- معایب ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
ورود فاضلاب تهران و شهرکهای اطراف به شبکه آبهای منطقه، بارش کم و ورود فاضلابهای صنعت به آبهای این منطقه قابل ذکر استسطح آبهای زیر زمینی در ورامین بسیار بالاست به طوریکه امکان زهکشی و بهره برداری مناسب از آن وجود ندارد . به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب آبهای سطحی که از بارش های سالانه ایجاد می شود هدر می رود . به سمت کویر سرازیر می گردد .
در حقیقت بررسی این موضوع که وجود چه عواملی سبب دگرگونی شرایط کشاورزی می گردد به شناخت قوی و موثر زمین و خاک تشکیل دهنده آن برای استفاده بهینه با قابلیت کشت بالا و بهره برداری صحیح ، بر میگردد . بعد از بیان شرایط توپوگرافی و هیدرولوژیکی در ادامه به بررسی نوع خاک و شرایط اکولوژیکی حاصل از آن می پردازیم .