پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسترسی به منابع مقالات : روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین۹۲- …

۹٫۵

منبع : مرکز آمار، ۱۳۸۵و ۱۳۷
نمودار ۳- ۱۹ – میزان جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
نمودار ۳- ۲۰ – درصد جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل
در این فصل یافته های حاصل از تحقیق به طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در حقیقت به این موضوع پرداخته می شود که خشکسالی های اخیر در روند کاهش محصولات کشاورزی و به تبع مهاجرت ساکنین مناطق روستایی موثر بوده است یا خیر ؟ کشاورزی از دیر باز نقش موثری در شکل گیری جماعت انسانی و کسب و کار بوده است ،اما همین کشاورزی در مقاطع مختلف دچار بحران شده است و این بحران به دلیل نبود آب کافی است . حیات کشاورزی و زندگی افراد وابسته به آن ، به وجود بارش های مناسب در فصول مورد نظر جهت تغذیه زمین های کشاورزی متصل بوده است . بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار در نواحی روستایی باید ابتدا به کشاورزی آن مناطق پرداخت ؛ ولیکن پرداختن به موضوع کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی که خود نقش اثر بخشی در کاهش و یا افزایش تولیدات دارد ، کاری بیهوده است . در سراسر دنیا شرایط اقلیمی ممکن است در طول سالهای متوالی روند ثابتی را طی نکند که از جمله این ناپایداری ها می توان به کمبود بارش ، ریزش تگرگ ، خشکسالی های پیاپی و…. اشاره کرد . اما هدف این است که میزان خسارات ناشی از این ناپایداری ها به حداقل ممکن برسد و راهکارهای مفیدی جهت پایین آوردن این اثرات که به تبع آن کشاورزان و سایر افراد جامعه را درگیر می سازد ، ارائه شود . بنابراین تحلیل های خود را با بررسی وضعیت آب و هوایی شهرستان ورامین آغاز می کنیم .
۴- ۱- شرایط آب و هوایی
۴-۱-۱- بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی
برای تعیین اقلیم شهرستان ورامین از نرم افزار EQLIM استفاده شده است . در این محاسبه داده های اقلیمی از قبیل میانگین حداقل دما ، میانگین حداکثر دما ، مجموع بارندگی ماهانه و درصد رطوبت نسبی وارد شده و بر اساس اطلاعات وارد شده نتایج زیر حاصل شده است . شایان ذکر است که تمام جداول اقالیم بر طبق روش های طبقه بندی به طور مفصل در انتها پایان نامه قرار گرفته است . جدول ۴-۱- خلاصه نتایج اقلیمی را نشان می دهد .
جدول۴-۱- خلاصه نتایج اقلیمی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

روش طبقه بندی اقلیم ورامین ضرایب
هانسن معتدله گرم ۳۵٫۵
ضریب اعتدال بسیار معتدل ۷۵٫۳۹۸۵
بلور خشک ۱۵۵٫۴۳