پایان نامه های ارشد سری هجدهم

علمی : روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

منبع : مرکزآمار ، ۱۳۸۵
نمودار ۳- ۱۶ – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
نمودار ۳- ۱۷ – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک جنسیت
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
۳-۶- وضعیت اقتصادی
شهرستان ورامین یکی از شهر های مهم از لحاظ اقتصادی در سطح استان تهران به حساب می آید . اقتصاد مردم ورامین بر پایه صنعت ، خدمات و کشاورزی می باشد ، که از این بین بیشترین تعداد شاغلین در فعالیت های صنعتی و سپس خدمات و در نهایت به کشاورزی تعلق می گیرد . وجود کارخانه هایی از جمله : پارچین ، چرمشهر ، کارخانه قند ، روغنکشی وبسیاری از کارگاههای تولیدی به رونق اقتصادی شهرستان کمک شایانی کرده اند و این موضوع خود مهاجرت وسیع از سایر شهرستانها را به دنبال داشته است . فعالیت های خدماتی هم با توجه به جمعیت رو به افزایش شهرستان خود یکی از ستونهای مهم اقتصادی به شمار می آید . کشاورزی ورامین از مهمترین قطب های اقتصادی استان تهران و حتی کشور به حساب می آید که با روند مدرنیته کردن اداوات و ابزار های آن شاغلین در این بخش رو به کاهش است واما تولیدات آن بسیار مهم و قابل توجه است .
۳-۶-۱- وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس
جمعیت شاغل در شهرستان که خود به سه دسته فعال و غیر فعال و اظهار نشده ، تقسیم می شوند ، باید گفت که جمعیت غیر فعال تعداد بیشتری را تشکیل می دهند . جدول ۳-۱۴- وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را نشان می دهد .
جدول ۳-۱۴- وضع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس

وضع فعالیت فعال غیر فعال اظهار نشده کل
مرد ۱۵۸۰۱۴ ۷۳۵۰۵ ۹۵۳ ۲۳۲۴۷۲
زن ۱۵۹۱۷ ۱۹۹۹۰۰ ۱۲۲۸ ۲۱۷۰۴۵
جمع ۱۷۳۹۳۱