پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین۹۲- …

دشت ورامین را از نظر پوشش گیاهی می توان به چهار بخش تقسیم بندی نمود :
تیپ اراضی کوهها : قسمت عمده این اراضی به علت پستی بلندی ها و شیب های خیلی زیاد و وجود فرسایش آبی و کمبود عمق خاک ، قابل زراعت نبوده و فقط در داخل دره ها که خاک نسبتا عمیقی داشته و دسترسی به آب دارند ، زراعت های گندم و نباتات علوفه ای و باغات میوه ، معمول می باشد . نباتات بومی این تیپ اراضی دراغلب قسمت ها در اثر چرای بی رویه دام ها از بین رفته یا تراکم خیلی کمی دارد و نباتاتی که بیشتر از سایر انواع وجود دارند ، عبارتند از : انواع گون ، انواع درمنه ، نوعی سرو کوهی
تیپ اراضی تپه ها : این قسمت از اراضی نیز به علت پستی و بلندی و شیب زیاد و نداشتن خاک مناسب یا داشتن شوری زیاد قابل استفاده زراعی نیست مگر در برخی از قسمت ها که زارعت گندم دیم در آن معمول است . نباتات بومی نیز به علت چرای زیاد از حد معمولا کم بوده و برای استفاده مرتعی باید محدودیت های زیاد قائل شد . نباتات بومی که بیشتر وجود دارد ، عبارتند از : تنوتع درمنه ، انواع گون
تیپ اراضی دشت های دامنه ای : در واقع عمده ترین فعالیت های کشاورزی در این مناطق متمرکز شده است و گیاهان بومی اغلب از نوع گرامینه است و نباتات شیرین بیان در داخل مزارع دیده می شود.
تیپ اراضی شور و پست : در بعضی از قسمت ها ، درقطعات کوچک ، زراعت جالیز دیده می شود و گیاهان طبیعی ، بیشتر از جامعه درختچه ای گز می باشد . ( رفیعی امام ، ۱۳۸۲)
۳-۵- ویژگی های جمعیتی
۳-۵-۱- تعداد جمعیت در سالهای ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰
بنابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ ، جمعیت شهرستان ورامین ۴۱۳۱۳۰ نفر، در سال ۱۳۸۵ ، ۵۴۰۴۴۲نفر و در سال ۱۳۹۰، ۵۷۴۲۰۶ نفر بوده است . ( لازم به توضیح است که در سالهای آماری مختلف شهرستان از لحاظ تقسیمات سیاسی تغییرات بسیاری داشته است .) جدول ۳-۶- میزان جمعیت در ۴ بخش مرکزی ، قرچک ، پیشوا و جواد آباد در این سه دوره به تفکیک بیان شده است .
جدول ۳- ۶- میزان جمعیت در سه دوره آماری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

بخش پیشوا جواد آباد/
روستاهای همجوار
قرچک مرکزی
۱۳۷۵ ۲۹۸۸۴ ۴۰۰۰۰ ۱۶۳۱۲۰ ۱۰۷۲۳۳
۱۳۸۵ ۶۹۹۹۵ ۲۶۱۰۵ ۲۱۱۹۴۹ ۲۳۲۳۹۳
۱۳۹۰ ۹۰۰۵۰ ۲۴۲۸۰ ۲۳۰۲۶۲ ۲۷۱۷۳۸