پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۲۱۳٫۷۲

۳۳۵٫۳۶

۳۷۱٫۵

۳۴۱٫۶۴

۲۵۷٫۹۴

ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تبخیر

۱۶۵٫۴۲

۶۷٫۶۸

۲۳٫۶۲

۰

۰

۰

منبع :اداره هواشناسی شهرستان ورامین ، ۱۳۹۲
نمودار ۳-۵- تبخیر ماهانه
منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲
۳-۳-۵- یخبندان
بیشترین روزهای یخبندان در دوره آماری یازده ساله مربوط به دی ماه با ۱۳۶روز و بهمن ماه با ۱۰۸ روز می باشد . یخبندان در منطقه ورامین از آبان ماه شروع شده و در دی ماه به حداکثر خود می رسد و در فروردین خاتمه می یابد .
۳-۳-۶- بادها
در مورد بادهای شهرستان باید گفت که بیشترین فراوانی آن در دیده بانی صبح و ظهر بیشتر است و در ساعت ۳۰/۱۲ مقدار آن به حداقل می رسد . در بررسی سرعت و جهت بادها باید گفت :
بادهای وزیده شده از نظر جهت دارای دو ماکزیمم اصلی می باشند . اولی باد غربی که با ۱۵٫۶ درصد به کلیه باد ها حاکمیت دارد و بیشتر در فصل بهار ، پاییز ، زمستان می وزد و دیگری باد شرقی با ۶٫۷ درصد که بیشتر در فصل تابستان می وزد .
از نظر جهت فراوانی باد ها در درجه اول غربی ، در درجه دوم شرقی، درجه سوم جنوب شرقی، و شمالغربی در درجه چهارم شمال شرقی می باشند .
حالت آرام هوا در ماههای مهر و آبان و آذر و دی نسبت به سایر ماههای سال از درصد بیشتری برخوردار است .
از نظر سرعت در درجه اول سرعت بین ۱تا۳ نات ( هر نات معادل ۱۸٫۵ کیلومتردر ساعت ) با ۱۹٫۵ درصد و در درجه دوم سرعت بین ۴تا ۶ نات با ۲٫۳ درصد و در درجه سوم سرعت بین ۷ تا ۱۰ نات با ۹٫۵ درصد دارای بیشترین فراوانی اند . (خراسانی ، ۱۳۸۶، ۶۴)
بادهای شهریاری که از سوی شهریار به سوی دشت ورامین می وزد ، بادکوه که از شمال دشت ورامین می وزد و بادهای قبله ، جوزا ، خاله پیرزن ، سام و بهمن از دیگر بادهای محلی هستند . ( فراهانی ، ۱۳۷۹و امینی ، ۱۳۸۲)
۳-۴- پوشش گیاهی