پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

منبع : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران شهریور ۱۳۸۵
۳-۲-۲- زمین شناسی
دشت ورامین یک حوزه میان کوهی است که در شمال توسط دامنه البرز و در جنوب به وسیله دامنه سیاه کوه محدود شده است . رسوبات به جا گذاشته و در آن را می توان از کرتاسه تا عصر حاضر مشاهده کرد . سازند غالب این حوزه مربوط به سازند کرج بوده که در شمال دشت ورامین گسترش دارد . ( قوامی ،۱۳۶۴)
از نقطه نظر تکتونیکی ، دشت ورامین از دو انحنای ناودیسی مجزا تشکیل شده که به وسیله یک آنتی کلینال نامتقارن مجزا شده است . حرکات تتونیکی خمیدگی و گسل زایی رسوبات امروزی را افزایش داده و به طور کلی از دوره پلیوسن و در طی دوره پلیوستوسن ادامه یافته است که به وسیله فرورفتگی و گسل زایی که در تشکیلات هزار دره مشاهده می گردد ، مورد تایید قرار می گیرد . قسمتی از دامنه های جنوبی البرز پوشیده شده از خاکستر آتشفشانی سبز از دوره ائوسن است که از این سنگ ها برای کاروانسرای سنگی برای مصارف ساختمانی به کار می رود . ( سازمان آب منطقه ای تهران ، ۱۳۷۶)
نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین
منبع : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران شهریور ۱۳۸۵
۳-۳ آب و هوا
۳-۳-۱ دما
منطقه ورامین دارای تابستان های گرم بوده و ماه های تیر و مرداد و شهریور ، گرم ترین ماه های سال محسوب می شوند و حداکثر درجه حرارت ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتی گراد و زمستان آن سرد و خشک بوده و دما به صفر درجه سانتی گراد و گاها به ۵- تا ۱۰- درجه می رسد . در جدول ۳-۱ و ۳-۲-حداقل و حداکثر دما و متوسط دمای روزانه برای یک دوره یازده ساله نشان داده شده است .
جدول ۳ – ۱ – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (۱۳۹۱-۱۳۸۱)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
حداکثر ۲۲٫۲ ۲۷٫۶ ۳۵٫۲ ۳۹ ۳۸٫۹ ۳۵٫۴
حداقل ۸٫۴ ۱۴٫۸ ۱۸٫۹ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ ۱۹