پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش …

خواص اصلی رنگها
قرمز :‌قرمز رنگ انرژی ، نیروی بدنی و قدرت است ،‌همچنین قرمز رنگ عشق است .
سبز :‌ رنگ تعادل و هارمونی است و این رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترین رنگ ها است .
آبی :‌ رنگ حقیقت ،‌آرامش و هماهنگی استو سب بتسکین ذهن می شود .
زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم است و اگر در جهت تحریک ذهن بکار رود ، به شما در افزایش سرعت درک و تفکر کمک می کند .
سیاه : این رنگ ، در رنگ درمانی کاربرد چندانی ندارد . فقط می تواند منجر به قرار گرفتن بیمار در وضعیت سکوت و صفا در حضور خداوند گردد .
پیشینه پژوهش
مطالعه اینگل هارد ( ۱۹۹۰ ) / در دهه ۱۹۸۰ در ۱۶ کشور این موضوع را مورد تأیید قرار می دهد که هر چه عوامل پیش بینی کننده شادکامی بیشتر باشد ، ‌افراد از آرامش روانی بیشتری برخوردارند .
دینر و همکاران در تحقیقی دیگر ( ۱۹۹۶ ) گزارش داده اند که فرهنگهای جمع گرایانه در مقایسه با فرهنگ های فردگرایانه ، احساس رضامندی و احساس آرامش روانی پائین تری گزارش داده اند .
طرح کلی پژوهش
پژوهش توصیفی از نوع همبستگی :
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاٌ برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی دارد . در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد در این تحقیق رابطه بین حداقل دو متغیر در ارتباط با یک گروه محاسبه می شود و رابطه علت و معلولی مطرح نیست بلکه فقط ارتباط بین دو متغیر بررسی می شود واین ارتباط می تواند از ۱- تا ۱+ در نوسان باشد .
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان زن دانشکده حقوق و فنی مهندسی واحد مشهد که در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ اشتغال به تحصیل داشته بودند .
نمونه آماری
از بین جامعه آماری نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر انتخاب گردید .
جدول (۱) : رابطه آرامش روانی با سبک زندگی
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری که برابر با (۹۸۵/۰) می باشد یعنی ( ۰۵/۰P>) بنابراین می‌توان گفت که بین آرامش روانی و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر رد می شود .
جدول (۲) : رابطه سبک زندگی و آرامش روانی با وضعیت تأهل
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری آرامش روانی که برابر با (۳۲۴/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P>) ، نتیجه می شود که بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد .
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری سبک زندگی که برابر با (۰۰۶/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P<) ، نتیجه می شود که بین سبک زندگی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و این فرضیه با اطمینان ۹۵% تائید می شود.
جدول (۳) : رابطه سبک زندگی و‌آرامش روانی با سن آزمودنی ها
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری آرامش روانی که برابر با (۵۹۸/۰) یعنی (۰۵/۰P>) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد .
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری سبک زندگی که برابر با (۰۰۲/۰) می باشد، یعنی (۰۵/۰P<) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و این فرضیه با اطمینان ۹۵% تائید می شود.
جدول (۴) رابطه سبک زندگی و ارامش روانی با رتبه تولد
باتوجه به جدول بالا و سطح معنی داری ارامش روانی که برابر با ۲۹۰/۰ می باشد یعنی (۰۵/۰P>) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و رتبه تولد آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد .
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری سبک زندگی که برابر با (۳۴۷/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P<) پس بین سبک زندگی و رتبه تولد آزمودنی ها نیز تفاوت معنی داری وجود دارد .
جدول (۵) : رابطه سبک زندگی و آرامش روانی با مقطع تحصیلی
باتوجه به جدول بالا و سطح معنی داری آرامش روانی که برابر با (۰۰۹/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P<) ، نتیجه می گیریم ه بین آرامش روانی و مقطع تحصیلی آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و این فرضیه با اطمینان ۹۵% تائید می شود.
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری سبک زندگی که برابر با (۹۵۹/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P>) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی و مقطع تحصیلی آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد .
جدول (۶) : رابطه سبک زندگی و آرامش روانی با شغل پدر آزمودنی ها
باتوجه به جدول بالا و سطح معنی داری آرامش روانی که برابر با (۶۰۲/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P>) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی وشغل پدر آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد .
با توجه به جدول بالا و سطح معنی داری سبک زندگی که برابر با (۰۱۶/۰) می باشد یعنی (۰۵/۰P<) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی وشغل پدر آزمودنی ها ، تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه با اطمینان ۹۵% تائید می شود.
جدول (۷) : رابطه سبک زندگی و‌ارامش روانی با شغل مادر آزمودنی ها
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.