دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

دسترسی متن کامل – روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید- قسمت ۵

تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….۴۳
صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. ۴۶
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. ۴۷
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. ۴۸
وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….۵۶
نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………۵۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
جایگاه انرژی در اقتصاد چین……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..۶۲
دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
رویکرد چین به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….۷۳
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………۷۴
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………۷۵
دیپلماسی چین و همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….۷۶
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..۷۹
چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..۸۲
روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..۸۷
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………۸۸
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….۹۱
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………۹۳
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
مقدمه و کلیات پژوهش
مقدمه
انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.
ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.